Jaarstaat

Zowel bij pensioensparen als bij langetermijnsparen wordt op de 60ste verjaardag een ‘bevrijdende heffing’ ingehouden voor contracten die zijn onderschreven vóór de leeftijd van 55 jaar. Bij pensioenspaarverzekeringen bedraagt die belasting 8% op de opgebouwde reserves, exclusief winstdeelnames.Bij langetermijnsparen gaat het om 10% op de opgebouwde reserves, exclusief winstdeelnames. 

U leest er hier meer over. 

Het is mogelijk dat uw reserve op 31/12/2018 lager ligt dan de som van de in 2018 gestorte premies en de reserve op 31/12/2017. Hiervoor zijn 3 verklaringen mogelijk: elk afzonderlijk, of een combinatie ervan.

1. Bij de meeste levensverzekeringen, met uitzondering van Pensioensparen en VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), wordt van elke betaalde premie een verplichte taks afgehouden. Daarnaast worden ook de instapkosten in mindering gebracht van de premie. De details van die eventuele taks en kosten staan vermeld in het “Essentieel Informatie Document” (EID) dat overeenstemt met uw verzekeringscontract. Dit EID vindt u terug op onze site

2. U heeft gekozen voor een bijkomende verzekering overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. De premies die u hiervoor betaalt, worden afgetrokken van uw totale premie. Voor meer info over deze bijkomende verzekeringen kunt u ons Contact Center contacteren op het nummer 02 535 58 88.

3. Misschien belegt u (een deel van) uw spaargeld in fondsen (Tak 23) .

Het deel dat u belegt in fondsen biedt geen kapitaalgarantie. Dit betekent dat dit gedeelte gedurende één jaar een meer- of minderwaarde kan genereren. Gaat het om een meerwaarde, dan wordt (+) bijgeschreven naast het rendement van het Tak 23-luik. In geval van een minderwaarde is dat (-). Hoe meer u van uw reserve in fondsen belegt, hoe groter de impact van een meer- of minderwaarde.

Het gaat over het bedrag van de reserve opgebouwd door het luik Tak 21 op de berekeningsdatum, zonder rekening te houden met de toekomstige stortingen.
De berekeningsdatum wordt vermeld bij de verwijzing (1). 

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan gaat het om het aantal verworven eenheden (en hun waarde) vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2018 in het fonds Golden Future (en/of in het fonds Secure Future). De waarde van deze eenheden wordt belast op de vervaldatum.

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (hiervoor ontving u een aangetekend schrijven met het voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), dan verschijnt die rubriek niet op uw overzicht.

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan gaat het om het aantal verworven eenheden (en hun waarde) vóór 1/1/2015 in het fonds Golden Future en/of in het fonds Secure Future (vóór de herkwalificatie van de contracten met Tak 23). De waarde van de eenheden die verworven zijn op basis van de premies gestort vóór 1/5/2014, wordt niet belast op de eindvervaldag van het contract.

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (hiervoor ontving u een aangetekend schrijven met het voorstel rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), dan vermeldt deze rubriek het aantal verworven eenheden (en hun waarde) sinds de aanvang van uw contract en tot 31/12/2018.

Voor het Tak 21-luik gaat het om de waarde die de huidige reserve geeft op de eindvervaldag van het contract. Dit bedrag stemt overeen met de reserve verworven op de berekeningsdatum, gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet van het contract. Dit bedrag houdt geen rekening met toekomstige stortingen (het bedrag dat rekening houdt met toekomstige stortingen staat vermeld in de tekst onder de tabel).

Voor Tak 23 is een inschatting van het aantal deelbewijzen en/of de eenheidswaarde onmogelijk, aangezien de eenheidsprijs elke dag verandert.

In het kader van het VAPZ wordt onder de tabel een "wettelijke minimumgarantie" vermeld op 01/01/2019. Het VAPZ geniet een kapitaalgarantie op de gestorte premies, eventueel verminderd met de premies voor de overlijdensdekking en het luik solidariteit. Die garantie wordt geboden op pensioenleeftijd. De wettelijke minimumgarantie zorgt ervoor dat uw pensioenkapitaal minstens de som van uw betaalde premies bedraagt.

In geval van een VAPZ en/of een IPT (Individuele PensioenToezegging) gaat het om een contractueel gewaarborgd pensioenkapitaal op het einde van het contract, op voorwaarde dat de storting van de toekomstige premies verloopt zoals bepaald volgens het huidige betalingsplan. Anders gezegd: het gaat om het pensioenkapitaal op de eindvervaldag en houdt rekening met de huidige reserve van Tak 21, verhoogd met de storting van nieuwe premies tot op de in het contract vastgelegde eindvervaldag, alsook met de contractueel geldende rentevoet die van toepassing is op de reserve en op de toekomstige premies.

Omvat uw contract een Tak 23-luik en gaat het om een VAPZ en/of een IPT, dan geeft deze rubriek een 'neutrale' (realistische) projectie weer van de totale waarde van de eenheden van het fonds die verworven werden door de premies die gestort zijn sinds 1/1/2015 op het moment van pensionering.

Er wordt rekening gehouden enerzijds met de eenheden die al verworven zijn door de premies gestort sinds 1/1/2015 en anderzijds met een projectie van het aantal eenheden van fondsen die tot de eindvervaldag van het contract zullen verworven worden door in de toekomst premies te storten, op voorwaarde dat alle contractueel bepaalde toekomstige premies daadwerkelijk worden gestort. Er wordt eveneens rekening gehouden met een raming van de eenheidswaarde van de eenheden van die fondsen, met een "neutraal" (realistisch) rendement tot op de eindvervaldag van het contract.

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (via aangetekend schrijven ontving u een voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), dan verschijnt die rubriek niet.

Omvat uw contract een Tak 23-luik en gaat het om een VAPZ en/of een IPT, dan geeft deze rubriek een 'neutrale' (realistische) projectie weer van de totale waarde van de eenheden van het fonds die verworven werden door de premies die gestort zijn voor 1/1/2015 op het moment van pensionering.

Het gaat dus om de waarde bij pensionering van het aantal eenheden waaruit het aanvullend sparen is samengesteld (aanvullende winstdeelname voortvloeiend uit de storting van de premies vóór 1/1/2015), rekening houdend met een raming van de eenheidswaarde van die eenheden van fondsen, met een "neutraal" (realistisch) rendement tot op de eindvervaldag van het contract.

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (een aangetekend schrijven met voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), dan vermeldt deze rubriek een projectie van de waarde van deze eenheden van fondsen voor alle premies die gestort zijn sinds de inwerkingtreding van uw contract tot de pensioenleeftijd.

U vindt hier het verzekerde kapitaal terug in geval van overlijden (voorzorgskapitaal).

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan wordt het kapitaal bij overlijden vermeerderd met de waarde, op het moment van overlijden, van:
- het aanvullend sparen: waarde van de eenheden van de fondsen voortvloeiend uit de storting van de premies vóór 1/1/2015 (of tot de berekeningsdatum indien u de in 2015 voorgestelde contractherkwalificatie hebt geweigerd);
- de waarde van de reserve die werd opgebouwd door storting van de Tak 23-premies: waarde van de eenheden van de fondsen voortvloeiend uit de storting van de premies vanaf 1/1/2015.

Eventueel, indien onderschreven, het aanvullend kapitaal in geval van overlijden door een ongeval.

In bepaalde combinaties blijft een kapitaal gewaarborgd tot op de in het contract vermelde vervaldag, ook wanneer de verzekerde vroegtijdig overlijdt. Het gaat om een kapitaal dat gelijk is aan het kapitaal leven op de eindvervaldag. In dat geval verschijnt de melding "De spaarsom tak 21 bedraagt X euro. Dit bedrag wordt gestort op de einddatum".

"Het verworven aandeel in de winst (vorige jaren) op de einddatum" vertegenwoordigt de deelname in de winst die de voorbije jaren werd toegekend en die definitief verworven is.

"De eindbonus op einddatum" is pas verworven na 3/4 van de looptijd van het contract. Dit is voor de maatschappij een manier om trouwe klanten te belonen. De eindbonus wordt gestort bovenop het contractueel bepaalde kapitaal op het einde van het contract of in geval van afkoop indien 3/4 van de looptijd van het contract verstreken is.

“De eindbonus bij overlijden voor de einddatum” kan een extra bonus vertegenwoordigen bij eventueel vroegtijdig overlijden van de verzekerde.

"Het verworven aandeel in de winst (vorige jaren) bij overlijden voor de einddatum" vertegenwoordigt de deelname in de winst die de voorbije jaren werd toegekend en die definitief wordt toegekend bij een vroegtijdig overlijden.

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan staan de in het (de) gekozen fonds(en) belegde winstdeelnames vermeld in de rubriek "Het tegoed belegd in tak 23 (winstdeelname units)".

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan vermeldt deze rubriek de waarde van de eenheden in het (de) gekozen fonds(en) voor de premies gestort tot 31/12/2018. Vóór 1/5/2014 gebeurde de belegging in dit (deze) fonds(en) via een aanvullende winstdeelname.

Indien u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie hebt geweigerd (een aangetekend schrijven met voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), gebeurt de belegging in dit (deze) fonds(en) nog steeds via winstdeelname units. De waarde van de belegging verschijnt dus enkel in de overzichtstabel "Overzicht van uw verzekeringscontract" tegenover de rubriek “Tegoed tak 23 (winstdeelname units), en niet onder de rubriek ‘Reserve opgebouwd met premies in tak 23 vanaf 1/1/2015”.

Bij geherkwalificeerde contracten worden geen nieuwe winstdeelname units toegekend maar wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het (de) vermelde fonds(en). Het totaal van de verworven units en hun waarde vind je terug onder “Reserve opgebouwd met premies in tak 23 vanaf 1/1/2015”.

Het Tak 21-gedeelte van de theoretische afkoopwaarde (TAW) is gelijk aan de wiskundige reserve van het contract verminderd met de nog niet afgeschreven kosten. Deze nog niet afgeschreven kosten zijn de kosten die afgeschreven worden over de hele looptijd van het contract. In geval van vervroegde afkoop heeft de klant deze kosten nog niet volledig "terugbetaald" aan de maatschappij en dus worden die in mindering gebracht van de reserve.

Het Tak 23-gedeelte van de TAW staat voor de optelling van de waarden verworven op 31/12/2018. De afkoopwaarde is het bedrag in contanten dat de klant zou kunnen innen bij een vroegtijdige beëindiging van het contract. Deze waarde vertegenwoordigt een fractie van de TAW.

In geval van een VAPZ vertegenwoordigt het vermelde percentage wat al gefinancierd is ten opzichte van de wettelijke minimale garantie vermeld onder de tabel met de rubriek "Pensioenopbouw".

Het gaat om de kosten die geboekt worden op de reserve en op de premies zoals: inventariskosten, acquisitiekosten en inningskosten.

Indien u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie hebt geweigerd (een aangetekend schrijven met voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), wordt een bepaald percentage van de premie (20, 30 of 40% - afhankelijk van het soort combinatie) ook aanzien als “Toeslag”. Op het einde van het jaar wordt dit gedeelte aangewend voor de aankoop van aanvullende winstdeelbewijzen die u kan terugvinden in het vak “Pensioenopbouw” onder de rubriek “Tegoed tak 23 (winstdeelname units)".

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit