Jaarstaat

Onder de categorie Jaarstaat van onze FAQ sectie hebben we de meest gestelde vragen opgelijst.

Zowel bij pensioensparen als bij langetermijnsparen wordt op de 60ste verjaardag een ‘bevrijdende heffing’ ingehouden voor contracten die zijn onderschreven vóór de leeftijd van 55 jaar. Die belasting bedraagt 8% en heeft betrekking op de opgebouwde reserves, exclusief winstdeelnames, bij pensioenspaarverzekeringen, en bedraagt 10% op de opgebouwde reserves, exclusief winstdeelnames, bij langetermijnsparen. 

U leest er hier meer over. 

Het is mogelijk dat uw reserve op 31.12.2016 lager ligt dan de som van de in 2016 gestorte premies en de reserve op 31.12.2015. Hiervoor zijn 3 verklaringen mogelijk: elk afzonderlijk  of een combinatie er van.

1. Bij de meeste  levensverzekeringen, met uitzondering van Pensioensparen en Vapz, wordt van elke betaalde premie een verplichte taks afgehouden. Daarnaast worden ook de instapkosten in mindering gebracht van de premie. De details van die eventuele taks en kosten staan vermeld op de financiële infofiche die overeenstemt met uw verzekeringscontract. Deze fiches vindt u terug op onze site www.ergo.be. 

2. U heeft gekozen voor een bijkomende verzekering overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. De premies die u hiervoor betaalt worden afgetrokken van uw totale premie. Meer info over deze bijkomende verzekeringen vindt u terug op onze website www.ergo.be of u contacteert ons Contact Center op het nummer 02/535.58.88

3. Misschien belegt u (een deel van) uw spaargeld in fondsen (Tak 23) .

Het deel dat u belegt in fondsen biedt geen kapitaalgarantie. Dit betekent dat dit gedeelte gedurende één jaar een meer- of minderwaarde kan genereren. Gaat het om een meerwaarde , dan wordt  (+) bijgeschreven naast het rendement van het Tak 23-luik.  In geval van een minderwaarde is dat (-) . Hoe meer u van uw reserve in fondsen belegt, hoe groter de impact van een meer- of minderwaarde.

Het gaat over het bedrag van de reserve opgebouwd door het luik Tak 21 op de berekeningsdatum.
De berekeningsdatum wordt vermeld bij de verwijzing (1). 

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan gaat het om het aantal verworven eenheden (en hun waarde) tussen 1/1/2015 en 1/1/2017 in het fonds Golden Future (en/of in het fonds Secure Future). De waarde van deze eenheden wordt belast op de vervaldatum. 

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (hiervoor ontving u een aangetekend schrijven met het voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer  via aanvullende winstdeelbewijzen), dan verschijnt die rubriek niet. Het aantal verworven eenheden tussen 1/1/2015 en 1/1/2017 staat ook vermeld naast "aanvullend sparen".

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan gaat het om het aantal verworven eenheden (en hun waarde) vóór 1/1/2015 in het fonds Golden Future en/of in het fonds Secure Future (vóór de herkwalificatie van de contracten met Tak 23). De waarde van de eenheden die verworven zijn op basis van de premies gestort vóór 30/4/2014 wordt niet belast op de eindvervaldag van het contract. 

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (hiervoor ontving u een aangetekend schrijven met  het  voorstel rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), dan vermeldt deze rubriek het aantal verworven eenheden (en hun waarde) sinds de aanvang van uw contract en tot 1/1/2017. 

Voor het Tak 21-luik gaat het om de waarde die de reserve heeft op de eindvervaldag van het contract. Dit bedrag stemt overeen met de reserve verworven op de berekeningsdatum gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet van het contract. Dit bedrag houdt geen rekening met toekomstige stortingen (het bedrag dat rekening houdt met toekomstige stortingen staat vermeld in de tekst onder de tabel). 

Voor Tak 23 is een inschatting van het aantal deelbewijzen en/of de eenheidswaarde onmogelijk, aangezien de eenheidsprijs elke dag verandert.  

In het kader van het VAPZ wordt onder de tabel een "minimale wettelijke garantie" vermeld op 01/01/2017. Het VAPZ geniet een kapitaalgarantie op de gestorte premies, eventueel verminderd met de premies voor de overlijdensdekking en het luik solidariteit. Die garantie wordt geboden op pensioenleeftijd. De wettelijke minimumgarantie zorgt er voor dat uw pensioenkapitaal minimum de som van uw betaalde premies bedraagt.

In geval van een VAPZ en/of een IPT gaat het om een contractueel gewaarborgd pensioenkapitaal op het einde van het contract, op voorwaarde dat de storting van de toekomstige premies verloopt zoals bepaald volgens het huidige betalingsplan. Anders gezegd: het gaat om het pensioenkapitaal op de eindvervaldag en houdt rekening met de huidige reserve van Tak 21, verhoogd met de storting van nieuwe premies tot op de in het contract vastgelegde eindvervaldag, alsook met de contractueel geldende rentevoet die van toepassing is op de reserve en op de toekomstige premies. 

Omvat uw contract een Tak 23-luik en gaat het om een VAPZ en/of een IPT, dan geeft deze rubriek een 'neutrale' (realistische) projectie weer van de totale waarde van de eenheden van het fonds die verworven werden door de premies die gestort zijn sinds 1/1/2015 op het moment van pensionering.

Er wordt rekening gehouden enerzijds met de eenheden die al verworven zijn door de premies gestort sinds 1/1/2015 en anderzijds met een projectie van het aantal eenheden van fondsen die tot de eindvervaldag van het contract zullen verworven worden door in de toekomst premies te storten, op voorwaarde dat alle contractueel bepaalde toekomstige premies daadwerkelijk worden gestort. Er wordt eveneens rekening gehouden met een raming van de eenheidswaarde van de eenheden van die fondsen, met een "neutraal" (realistisch) rendement tot op de eindvervaldag van het contract.

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (via aangetekend schrijven ontving u een voorstel  rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), dan verschijnt die rubriek niet. Deze informatie staat vermeld naast  "aanvullend sparen" voor alle gestorte premies.

Omvat uw contract een Tak 23-luik en gaat het om een VAPZ en/of een IPT, dan geeft deze rubriek een 'neutrale' (realistische) projectie weer van de totale waarde van de eenheden van het fonds die verworven werden door de premies die gestort zijn sinds 1/1/2015 op het moment van pensionering.

Het gaat dus om de waarde bij pensionering van het aantal eenheden waaruit het aanvullend sparen is samengesteld (aanvullende winstdeelname voortvloeiend uit de storting van de premies vóór 1/1/2015), rekening houdend met een raming van de eenheidswaarde van die eenheden van fondsen, met een "neutraal" (realistisch) rendement tot op de eindvervaldag van het contract.

Hebt u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie geweigerd (een aangetekend schrijven met voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer  via aanvullende winstdeelbewijzen), dan vermeldt deze rubriek een projectie van de waarde van deze eenheden van fondsen voor alle premies die gestort zijn sinds de inwerkingtreding van uw contract tot de pensioenleeftijd.

U vindt hier het verzekerde kapitaal terug in geval van overlijden (voorzorgskapitaal), eventueel verhoogd met het aanvullend kapitaal in geval van overlijden door een ongeval. 

In bepaalde combinaties blijft een kapitaal gewaarborgd tot op de in het contract vermelde vervaldag, ook wanneer de verzekerde vroegtijdig overlijdt. Het gaat om een kapitaal dat gelijk is aan het kapitaal leven op de eindvervaldag. In dat geval verschijnt de melding "Dit spaarkapitaal wordt uitgekeerd op de eindvervaldag van het contract".

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan wordt het kapitaal bij overlijden vermeerderd met de waarde, op het moment van overlijden, van:
- het aanvullend sparen: waarde van de eenheden van de fondsen voortvloeiend uit de storting van de premies vóór 1/1/2015 (of tot de berekeningsdatum indien u de in 2015 voorgestelde contractherkwalificering hebt geweigerd),
- de waarde van de reserve die werd opgebouwd door storting van de Tak 23-premies: waarde van de eenheden van de fondsen voortvloeiend uit de storting van de premies vanaf 1/1/2015.

"De verworven deelname in de winst (voorgaande jaren) op de eindvervaldag" vertegenwoordigt de deelname in de winst die de voorbije jaren werd toegekend en die definitief verworven is. "De getrouwheidsboni" zijn pas verworven na 3/4 van de looptijd van het contract. Dit is voor de maatschappij een manier om trouwe klanten te belonen. De getrouwheidsbonus wordt gestort bovenop het contractueel bepaalde kapitaal op het einde van het contract of in geval van afkoop indien 3/4 van de looptijd van het contract verstreken is, of in geval van vroegtijdig overlijden.

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan staan de in het (de) gekozen fonds(en) belegde winstdeelnames vermeld in de rubriek "aanvullend sparen".

Omvat uw contract een Tak 23-luik, dan vermeldt deze rubriek de waarde van de eenheden in het (de) gekozen fonds(en) voor de premies gestort tot 1/1/2015. Vóór 1/1/2015 gebeurde de belegging in dit (deze) fonds(en) via een aanvullende winstdeelname. Deze rubriek betreft enkel deze aanvullende winstdeelname.

Tenzij u de in 2015 voorgestelde herkwalificatie hebt geweigerd  (een aangetekend schrijven met voorstel om rechtstreeks te beleggen in een fonds en niet langer via aanvullende winstdeelbewijzen), gebeurt de belegging in dit (deze) fonds(en) rechtstreeks door een deel van de premie sinds 1/1/2015. De waarde van deze belegging verschijnt dus enkel in de overzichtstabel "Pensioenopbouw" tegenover de "reserve opgebouwd door de Tak 23-premies te rekenen vanaf  1/1/2015", en niet in de rubriek  "aanvullend sparen in Tak 23" (die enkel betrekking heeft op het gedeelte dat belegd wordt in de vormt van winstdeelnames").

Het Tak 21-gedeelte van de theoretische afkoopwaarde (TAW) is gelijk aan de wiskundige reserve van het contract verminderd met de nog niet afgeschreven kosten. Deze nog niet afgeschreven kosten zijn de kosten die afgeschreven worden over de hele looptijd van het contract. In geval van vervroegde afkoop heeft de klant deze kosten nog niet volledig "terugbetaald" aan de maatschappij en dus worden die in mindering gebracht van de reserve. 

Het Tak 23-gedeelte van de TAW staat voor de optelling van de waarden verworven op  1/1/2017. De afkoopwaarde is het bedrag in contanten dat de klant zou kunnen innen bij een vroegtijdige beëindiging van het contract. Deze waarde vertegenwoordigt een fractie van de TAW.

In geval van een VAPZ vertegenwoordigt het vermelde percentage wat al gefinancierd is ten opzichte van de wettelijke minimale garantie vermeld onder de tabel met de rubriek "Pensioenopbouw".

In geval van een VAPZ gaat het om de kosten die geboekt worden op de reserve en op de premies zoals: inventariskosten (algemene kosten), verwervingskosten en incassokosten.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (zoals pixels). Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen door de websites die u bezoekt.  Wij gebruiken cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om onze website gemakkelijker in gebruik te maken. We gebruiken ook cookies voor anonieme statistieken die ons in staat stellen te begrijpen hoe u onze website gebruikt en om ons te helpen de klantenservice voor u te verbeteren.
U heeft het recht om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. Gelieve er rekening mee te houden dat het weigeren van het gebruik van cookies een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wil weten over het gebruik van cookies door ERGO, of als u uw cookie-instellingen voor deze website wil aanpassen, raadpleeg dan ons beleid betreffende Cookies.
Meer informatie Ik ga akkoord