Privacyverklaring

Inleidende verklaring: de inhoudelijke wijzigingen in deze versie van de Privacyverklaring van ERGO Insurance NV 

Om onze transparantie naar u toe verder te vergroten, hebben wij de wijze waarop ERGO met uw persoonlijke gegevens omgaat verder verduidelijkt in deze nieuwe versie van onze Privacyverklaring. 

Deze wijzigingen betreffen voornamelijk de volgende onderdelen:

 • we hebben de algemene transparantie verhoogd door nader te specificeren voor welke doeleinden en onder welke omstandigheden ERGO uw persoonsgegevens verwerkt;
 • we hebben nader toegelicht op welke rechtmatige belangen wij ons baseren bij de verwerking van uw niet-gevoelige persoonsgegevens en hebben samengevat wat deze zijn (zie punt 7.6. hieronder); en 
 • wij hebben verder verduidelijkt welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe en in welke omstandigheden u die rechten kunt uitoefenen (zie punt 12 hieronder). 

Deze nieuwe versie is van kracht vanaf januari 2022.

 • 1. ERGO en uw privacy

  ERGO Insurance N.V. (“ERGO”) hecht veel belang aan uw privacy. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens op een rechtmatige, passende en transparante manier te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en eventuele nationale wetgeving die op grond van de AVG is aangenomen.

  Met deze Privacyverklaring willen wij dit engagement benadrukken, aangezien privacy een kernwaarde is in onze klantgerichte strategie.

  Gelieve de tijd te nemen om deze Privacyverklaring door te nemen en beter te begrijpen welke categorieën van uw persoonsgegevens ERGO verwerkt. Ook leggen wij uit op welke rechtsgrond ERGO uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke specifieke doeleinden en aan wie wij deze gegevens doorgeven.

  Deze Privacyverklaring bevat ook een beschrijving van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen (bepaalde) verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren, en legt uit hoe u deze rechten kunt uitoefenen overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek tot ons richten door contact met ons op te nemen via sectie 12.10 "Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?”.

 • 2. ERGO en uw cookies

  Gelieve ons ERGO Cookiebeleid te lezen wanneer u een van onze websites gebruikt. Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, welke cookies ERGO gebruikt en hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Ons Cookiebeleid is steeds terug te vinden op onze websites.

 • 3. Wat is het toepassingsgebied van deze privacyverklaring en voor wie is ze bedoeld?

  ERGO is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0414.878.829, tel: +32(0)25355888.

  In alle situaties die in deze Privacyverklaring worden beschreven, zal ERGO uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Dat wil zeggen dat wij de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens bepalen; met andere woorden dat wij het ‘hoe’ en het ‘waarom’ ervan bepalen. 

  Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle huidige en voormalige verzekeringnemers, verzekerden en/of begunstigden van een verzekeringsovereenkomst met ERGO, met inbegrip van hun gevolmachtigden en wettelijke vertegenwoordigers wanneer hun persoonsgegevens door ERGO worden verwerkt.

  Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw foto, uw telefoonnummer, uw polisnummer, uw e-mailadres, uw bankrekeningnummer, etc.

  Bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals uw gezondheidsgegevens, worden beschouwd als gevoelige persoonsgegevens en krijgen bijzondere bescherming (zie sectie 4.2. "Gevoelige persoonsgegevens").

  Onder verwerking wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot (een geheel van) persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • 4. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt ERGO?

  Tijdens onze interacties met u kunnen we, afhankelijk van de context, zowel niet-gevoelige als gevoelige persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken (bijv. wanneer u een van onze digitale oplossingen gebruikt, wanneer u ons belt, wanneer u een behoeftenanalyse of een medische vragenlijst invult of ingevuld heeft, wanneer u uw verzekeringsovereenkomst uitoefent, etc.)

  4.1 Niet-gevoelige persoonsgegevens

  ERGO kan volgende niet-gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

  • identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, geboortedatum, leeftijd, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, fiscaal nummer, taal, foto, polisnummer, klantnummer, IP-adres dat u achterlaat wanneer u op onze websites surft (gebruikt voor cookies), etc.);
  • contactgegevens (bijv. adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.);
  • productgegevens (bijv. soort verzekering, risicodekking, etc.);
  • financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer, prijs (premie), vervaldatum van de factuur, (niet) verrichte of (niet) ontvangen betalingen, status van het contract, de waarde van uw roerende en onroerende goederen, uw financiële inkomsten en spaarvermogen, uw beleggingsdoelstellingen, etc.);
  • gezinssamenstelling (bijv. burgerlijke staat, aantal kinderen, naam/namen van de/het kind(eren), etc.);
  • professionele gegevens (bijv. naam van de werkgever, functie, etc.);
  • gegevens met betrekking tot uw opleiding (bijv. financiële background); 
  • hobby's en interesses (bijv. gevaarlijke sporten die een risico op blessures met zich kunnen meebrengen, etc.);
  • gegevens in verband met uw verzekeringscontracten, mededelingen hierover en klachtendossiers;
  • beelden en geluidsopnames (bijv. beelden van videobewakingscamera's, telefoonopnames wanneer u ERGO opbelt, etc.);
  • enquêtegegevens (bijv. gegevens over klanttevredenheid, etc.); en/of
  • profileringsgegevens (bijv. betalingsprofiel (slechte betaler), etc.).

  4.2 Gevoelige persoonsgegevens

  Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving krijgen bepaalde gegevens (de zogenaamde "gevoelige persoonsgegevens") bijzondere bescherming. Van dit soort gegevens verwerkt ERGO enkel gezondheidsgegevens en, in zeer beperkte gevallen, gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

  4.2.1 Gezondheidsgegevens

  Als levensverzekeraar moet ERGO uw gezondheidsgegevens met betrekking tot uw vroegere en/of huidige gezondheidstoestand verwerken voor pre-contractuele en contractuele doeleinden, waaronder het beoordelen van de geschiktheid van uw verzekeringsdekking en het bestrijden van fraude.

  ERGO kan volgende gezondheidsgegevens van u verwerken:

  • fysieke gegevens (bijv. gewicht, lengte, etc.); 
  • levensgewoonten met inbegrip van uw consumptiegewoonten zoals alcohol- en rookgewoonten, etc.;
  • verzekeringsrisicoprofiel;
  • vroegere en/of huidige gezondheidstoestand (waaronder uw medische behandelingen);
  • RIZIV/INAMI-codes (d.w.z. de officiële codes voor de medische verstrekking en behandelingen en geneesmiddelen die u gebruikt);
  • schadeaangiften (d.w.z. uw aangiften zoals langdurige zorgafhankelijkheid of arbeidsongeschikheid, etc.);
  • kostenafrekeningen die relevant zouden kunnen zijn voor verzekeringsbewijszaken;
  • medische verklaringen en rapporten, door de adviserende arts van ERGO of onder zijn/haar toezicht. 

  In principe verwerkt ERGO uw gezondheidsgegevens alleen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of indien dit nodig is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit gebeurt steeds conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Indien u geen uitdrukkelijke toestemming geeft of uw uitdrukkelijke toestemming wenst in te trekken, kan dit het beheer en/of de goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst(en) hinderen.

  Uw gezondheidsgegevens kunnen alleen worden verwerkt door adviserende artsen van ERGO of, onder hun toezicht, door werknemers van ERGO die belast zijn met een of meer aanverwante taken en door een beperkt aantal derden waarvan de tussenkomst nodig is voor de uitvoering van sommige van deze taken, zoals bijvoorbeeld het afdrukken en verzenden van uw kostenafrekeningen (zie sectie 9 "Aan wie geeft ERGO persoonsgegevens door?”). 

  Om u beter, gemakkelijker en sneller van dienst te kunnen zijn, digitaliseert en automatiseert ERGO een deel van de verwerkingen van uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld om de premie te berekenen, om de omvang van de verzekeringsdekking te bepalen, etc. (zie sectie 6 “Neemt ERGO geautomatiseerde beslissingen op basis van uw persoonsgegevens?”).

  ERGO neemt de nodige maatregelen om uw (niet-) gevoelige persoonsgegevens ten allen tijde te beschermen (zie sectie 11 "Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?").

  Overeenkomstig artikel 58 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 kunnen genetische gegevens niet worden meegedeeld aan ERGO. Daarom vragen wij u en de artsen om deze gegevens niet met ERGO te delen. Indien ERGO echter wel genetische gegevens van u of uw arts zou ontvangen, dan is ERGO genoodzaakt deze gegevens op te slaan, maar wij zullen ze niet gebruiken bij het beheer of de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst(en) (zie artikel 61 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014).

  4.2.2. Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

  ERGO kan persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verwerken voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of in geval van fraude. Dergelijke gegevens worden slechts in zeer beperkte gevallen verwerkt en alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan, waarbij passende waarborgen voor uw rechten en vrijheden worden getroffen.

 • 5. Hoe verkrijgt ERGO uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen uw persoonsgegevens zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verkrijgen:

  5.1. Rechtstreeks van u verkregen

  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u :

  • onze klant wordt (bijv. door het invullen van formulieren zoals medische vragenlijsten, schadeaangiften, etc. )
  • contact met ons opneemt of gebruikmaakt van onze producten en diensten via de verschillende kanalen die tot uw beschikking staan (e-mailadres, ERGO Contact Center, ergo.be, ergolife.be, etc.);
  • uitzonderlijk onze kantoren bezoekt (bijv. via de bewakingscamera's, aan de receptie bij het invullen van het bezoekersregister, enz.).

  5.2. Onrechtstreeks van u verkregen

  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

  • u derde partijen of personen specifiek heeft gemachtigd om uw persoonsgegevens met ERGO te delen in het kader van het beheren en/of uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en) (bijv.  via uw wettelijke vertegenwoordigers, uw verzekeringstussenpersoon, andere verzekeraars, advocaten, deskundigen waaronder dokters, externe beheerders, uw ziekenfonds indien van toepassing of, voor wat betreft niet-gevoelige persoonsgegevens, via uw werkgever die een collectieve verzekering voor haar werknemers heeft afgesloten, etc.);
  • wij uw persoonsgegevens verkrijgen of controleren/bevestigen via toezichthouders en andere overheidsinstanties/autoriteiten (bijv. via sectororganisaties en consumentenverenigingen of de Ombudsman van de Verzekeringen, via justitiële en politionele autoriteiten, via de vzw Identifin, via Dow Jones, etc.);
  • uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld:
   • een openbare bekendmaking van uw benoeming als bedrijfsleider (via het Belgisch Staatsblad of de Kruispuntbank van Ondernemingen) of van de solvabiliteit van uw bedrijf (via Graydon);
   • uw persoonsgegevens algemeen bekend zijn of in de pers zijn gepubliceerd; en/of
   • uw eigen publicaties op uw website, blog of op uw publiek toegankelijke sociale-mediaprofiel(en), uitsluitend voor doeleinden van fraudebestrijding tijdens de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst(en) en/of in het kader van een rechtszaak.

  ERGO verwerkt steeds enkel de persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en worden verwerkt.

 • 6. Neemt ERGO geautomatiseerde beslissingen op basis van uw persoonsgegevens?

  Om u beter, vlotter en sneller van dienst te kunnen zijn, digitaliseert en automatiseert ERGO een deel van de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, voor het beheren en/of uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en).

  Als u toestemming geeft voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens, geldt deze toestemming ook voor het verwerken van deze gegevens in het kader van het nemen van geautomatiseerde beslissingen (bijv. om de premie te berekenen, om de omvang van de verzekeringsdekking te bepalen etc.)

  U heeft echter het recht om een menselijke tussenkomst te verkrijgen met betrekking tot zulke geautomatiseerde besluitvorming en profilering, om uw standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten. 

  U kan uw toestemming te allen tijde intrekken. Let wel dat als u uw toestemming intrekt, dit het beheer en/of de goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst(en) kan hinderen.

  U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ERGO via sectie 12.10 "Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?”.

 • 7. Op basis van welke rechtsgronden en voor welke doeleinden verwerkt ERGO uw persoonsgegevens?

  ERGO verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als een van de volgende rechtsgronden van toepassing is en voor de volgende specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:

  7.1. Wij moeten uw niet-gevoelige persoonsgegevens verwerken om uw verzekeringsovereenkomst(en) te beheren en/of uit te voeren 

  In het kader van het beheren en/of uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en) waarbij u verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde bent, verwerken ERGO en, in zekere mate, verzekeringstussenpersonen uw niet-gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst(en), inclusief risicobeoordelingen en beoordelingen van de verzekerbaarheid;
  • de uitvoering van de precontractuele verplichtingen (inclusief uw behoefteanalyse in overeenstemming met de richtlijn inzake verzekeringsdistributie (IDD) en AssurMiFID), van de contractuele verplichtingen en van de verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsrelatie met u, waaronder:
   • het beheer van de contractuele relatie;
   • het verlenen van klantenservice (bijv. het beantwoorden van uw oproepen en e-mails);
   • het verwerken van telefoongesprekken, inclusief de opname ervan, in het kader van het beheren en/of uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en);
   • de opmaak, inning en verificatie van facturen, premies en voorschotten op polis;
   • het beheer en de afwikkeling van schadeaangiften en uitbetalingen;
   • het beheer van klachten en geschillen;
   • het opleiden van ons personeel in de dagelijkse uitvoering van onze precontractuele en contractuele verplichtingen ten aanzien van u (bv. hoe de applicaties te gebruiken om aan de precontractuele en contractuele verplichtingen te voldoen, etc.);
   • het verhalen van schade op derden die verantwoordelijk zijn voor de schade; en/of
   • de communicatie met het personeel van ERGO met betrekking tot het beheren en/of uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en);
  • de herverdeling van risico's door middel van medeverzekering en herverzekering; en/of
  • de behandeling van specifeke verzoeken die u zou kunnen hebben, waaronder het verlenen van een dekking die verband houdt met of een aanvulling vormt op de verzekeringsovereenkomst.

  Voor zover u uw gezondheidsgegevens aan ons meedeelt in het kader van de precontractuele of contractuele relatie met ons, hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig zoals omschreven in sectie 7.2. hieronder.

  7.2. U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  ERGO heeft als levensverzekeraar uw uitdrukkelijke toestemming nodig om uw gezondheidsgegevens met betrekking tot uw vroegere en/of huidige gezondheidstoestand te verwerken voor contractuele en precontractuele doeleinden, zoals het beoordelen van de geschiktheid van uw verzekeringsdekking en het bestrijden van fraude. ERGO verwerkt uw gezondheidsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

  In het bijzonder:

  • voorafgaand aan het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst(en) verwerkte ERGO, afhankelijk van het product, bepaalde van uw gezondheidsgegevens voor volgende doeleinden:
   • een geschikte premie vaststellen en een kostenbeheer voeren; en
   • een risicobeoordeling en een evaluatie of u als (potentiële) klant in aanmerking kwam om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten op basis van uw vroegere en huidige gezondheidsgegevens (waaronder uw medische vragenlijsten en medische rapporten);
  • tijdens de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst(en) moet ERGO uw gezondheidsgegevens verwerken in het kader van het merendeel van de doeleinden die hierboven staan omschreven in sectie 7.1 en met het oog op het beheer, de verwerking en de uitvoering van uw schadeaangiften.

  Als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft of als u uw uitdrukkelijke toestemming wilt intrekken, kan dit het beheer en/of de goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst(en) belemmeren. 

  7.3. Wij kunnen genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor de vastelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

  ERGO kan genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw gezondheidsgegevens en/of persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, te verwerken voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen, of voor het beheer van onze eigen rechtszaken respectievelijk. ERGO houdt zich hierbij aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  7.4. Wij kunnen uw nationaal Rijksregisternummer verwerken voor de uitvoering van een taak van algemeen belang

  Overeenkomstig artikel 28 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, kan ERGO uw Rijksregisternummer verwerken en dit uitsluitend voor de verificatie door ERGO van de identiteit van haar klanten en hun lasthebbers, die natuurlijke personen zijn en die niet fysiek aanwezig zijn bij hun identificatie, evenals voor de verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van haar klanten en voor de bijwerking van de identificatiegegevens van haar klanten, lasthebbers en uiteindelijke begunstigden, via beroepsorganisaties die door de Koning zijn aangeduid.

  7.5. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ERGO is onderworpen

  ERGO kan verplicht zijn om uw persoonsgegevens (waaronder, voor zover nodig, uw gezondheidsgegevens) te verwerken om te voldoen aan tal van wettelijke verplichtingen waaraan ERGO als verzekeraar of distributeur van verzekeringsproducten is onderworpen, zoals wetgeving of verplichtingen met betrekking tot:

   
  • verzekeringsmaatschappijen, solvabiliteit II en marktstabiliteit, zoals bedoeld in de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, circulaires van de Nationale Bank van België, etc.;
  • verzekeringspolissen en de verdeling ervan, zoals de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, de richtlijn verzekeringsdistributie (IDD), AssurMiFID, etc.;
  • sociale zekerheid en sociale bescherming; 
  • belastingen en boekhouding - Belgische en internationale belastingregels;
  • marktmisbruik;
  • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • investeerders- en consumentenbescherming;
  • gegevensbescherming; 
  • de veiligheid van onze bezoekers via bewakingscamera's in onze kantoren, overeenkomstig de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera's;
  • etc.

  Daarnaast kan ERGO ook verplicht zijn om te reageren op:

  • vragen van toezichthouders en andere overheidsinstellingen/autoriteiten, zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Financial Services and Markets Authority (FSMA) of de Nationale Bank van België (NBB), FOD Financiën, de eenheid voor financiële informatieverwerking (CTIF), sectororganisaties en consumentenverenigingen zoals de Ombudsman van de Verzekeringen, etc.; 
  • haar externe auditor; en/of
  • gerechtelijke onderzoeken, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures in het algemeen (hetzij burgerlijk, hetzij strafrechtelijk). 

  7.6. We moeten uw niet-gevoelige persoonsgegevens verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van ERGO om als bedrijf te kunnen functioneren

  ERGO verwerkt uw niet-gevoelige persoonsgegevens om administratieve taken uit te voeren die onrechtstreeks verband houden met het beheren en/of uitvoeren van verzekeringsovereenkomst(en) met u. ERGO gebruikt daarbij uw niet-gevoelige persoonsgegevens en zal deze waar mogelijk anonimiseren of pseudonimiseren en in elk geval beperken tot wat nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. We verzekeren er ons bovendien steeds van dat de verwerking noodzakelijk is om het doel te bereiken en dat onze belangen worden afgewogen tegenover uw belangen en uw recht op privacy, via een zogenaamde gerechtvaardige-belangen-afweging. 

  U kunt meer informatie opvragen over deze belangenafwegingen door contact op te nemen met ERGO (zie sectie 14 "Hoe kunt u contact opnemen met ERGO?"). U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens (zie sectie 12.5 "Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking"). 

  Meer bepaald verwerkt ERGO uw niet-gevoelige persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde belangen in de volgende situaties:

  7.6.1. Taken en controles voor de bedrijfsvoering van ERGO, het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van fraude

  ERGO kan uw niet-gevoelige persoonsgegevens verwerken om taken en controles uit te voeren voor haar bedrijfsvoering, om de veiligheid te waarborgen en om fraude te voorkomen. 

  Dit omvat:

  • het naleven van de toepasselijke voorschriften, richtlijnen, normen en gedragscodes;
  • de administratie, het beheer en het toezicht op onze organisatie (bijv. door het juridisch departement voor bestuurstaken, het beheer van juridische risico’s en de behandeling van geschillen en rechtszaken; door de afdeling risicobeheer; door het departement klachtenbeheer; door het departement compliance; door het interne auditsdepartement, etc.);
  • de herverdeling van risico's door middel van (mede)verzekering en/of herverzekering;
  • het toezicht op onze activiteiten en op de administratieve kennis van de verschillende (rechts)personen waarmee ERGO contacten onderhoudt, zodat we de dossiers, tussenpersonen en andere betrokkenen indien nodig kunnen identificeren;
  • de bescherming van de klanten, de werknemers, de onderneming, de activa en de aandeelhouders van ERGO;
  • algemene fysieke beveiligingsdoeleinden;
  • de communicaties (bijv. e-mailuitwisselingen) en de opnamen van telefoongesprekken voor bewijsdoeleinden en om fraude op te sporen en te voorkomen;
  • algemene beveiligingsactiviteiten en controles op de computernetwerken en -systemen van ERGO, met inbegrip van onze applicaties (bijv. bij het onderzoeken of oplossen van cyberincidenten of van toegangsproblemen die klanten ondervinden op onze systemen of applicaties);
  • het voorkomen, opsporen en onderzoeken van achterstallige betalingen, misdaden, misbruik en fraude. Zo kunnen wij vaststellen dat u een betalingsachterstand hebt van uw premies, dat u deel uitmaakt van een collectieve schuldregeling, dat u betrokken bent bij een fraudezaak, dat u uw medewerking verleent aan terrorisme, wapen- of mensenhandel, etc. Dergelijke signalen kunnen ertoe leiden dat u geen contract of verzekeringsdekking ontvangt of zelfs dat ERGO besluit om een door u (klant) gevraagde verrichting of dienst te weigeren uit te voeren. 

  Deze verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang van ERGO om onze activiteiten te vrijwaren in het licht van onze bedrijfsvoering en van het prudentieel toezicht waaraan een verzekeringsmaatschappij is onderworpen. Wij kunnen hierbij niet-gevoelige persoonsgegevens van u ontvangen via interne, externe of publieke bronnen.

  7.6.2. Toezicht en rapportage

  ERGO voert onderzoek uit, stelt modellen op en genereert statistieken voor reglementaire rapporten, risicoanalyses of het toezicht op de winstgevendheid. Dit doen we voor zowel:

  • externe rapporteringsdoeleinden in overeenstemming met diverse algemene financiële en verzekeringsrechtelijke voorschriften waaraan wij onderworpen zijn (bijv. NBB, BE GAAP, IFRS 17, FOD Financiën) of om statistische verzekeringsgegevens (zonder persoonsgegevens) te delen met sectororganisatie Assuralia, etc.; als
  • interne rapporteringsdoeleinden om te voldoen aan het beleid en de richtlijnen van Munich Re en ERGO Groep, waar ERGO deel van uitmaakt. Dit stelt hen in staat om de algemene en financiële risico's te beoordelen teneinde de levensvatbaarheid en de continuïteit van de Groep te garanderen.

  Deze verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigde belang in het licht van het prudentieel toezicht waaraan ERGO  is onderworpen (om te garanderen dat de onderneming op lange termijn gezond en financieel levensvatbaar blijft).

  7.6.3. Commerciële modellering en profilering

  ERGO kan uw niet-gevoelige persoonsgegevens verwerken voor commerciële modellering en profilering, met name:

  • het uitvoeren van onderzoek, het creëren van modellen en het genereren van statistieken voor strategische en commerciële doeleinden; en
  • het opbouwen van klantprofielen en van voorspellende modellen via inzichten verkregen uit analytische modellen, om doeltreffend in te kunnen spelen op de behoeften van onze klanten en prospecten.

  Deze verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang van ERGO om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen en om onze strategie te plannen.

  7.6.4. Het onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van (de kwaliteit van) de producten en diensten van ERGO en het verbeteren van de klantervaring

  ERGO kan uw niet-gevoelige persoonsgegevens verwerken om (de kwaliteit van) de producten en diensten van ERGO te onderhouden, verbeteren en ontwikkelen en om de klantervaring te verbeteren. Dit omvat:

  • het toezien op en het herzien, evalueren, vereenvoudigen, optimaliseren, testen en/of automatiseren van onze:
   • interne processen en systemen om back-office operaties efficiënter te maken;
   • distributiekanalen (met name ons netwerk van makelaars); en/of
   • websites om uw gebruikerservaring te verbeteren (bijv. het oplossen van bugs op onze websites, etc.);
   • producten, diensten, systemen en processen om deze voortdurend te verbeteren;
  • het toezien op de kwaliteit van onze dienstverlening (bijv. door klantentevredenheidsonderzoeken uit te voeren of telefoongesprekken met het Contact Center van ERGO op te nemen, etc.); en/of
  • relatiebeheer met derden (bv. verkopers, leveranciers, zakenpartners, etc.) 

  Deze courante verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang van ERGO om te handelen en diensten te verlenen in het belang van onze klanten, zoals vereist door wetgeving zoals de richtlijn betreffende de verzekeringsdistributie (IDD) en AssurMiFID, en meer in het algemeen, om onze dienstverlening aan u te onderhouden en te verbeteren.

 • 8. Welke regels zijn van toepassing op minderjarigen en op handelingsonbekwamen?

  Wij verwerken in principe enkel persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar of die handelingsonbekwaam zijn nadat we de toestemming hebben gekregen van de houder van het ouderlijk gezag of van de wettelijke vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame. Deze laatsten zullen de minderjarige of de handelingsonbekwame wettelijk vertegenwoordigen voor alle aspecten die verband houden met het beheer en/of het uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en) en alle aspecten die in dat opzicht verband houden met de persoonlijke levenssfeer.

  De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsgegevens, namens het kind of de handelingsonbekwame kan alleen worden gegeven door de houder van het ouderlijk gezag of door de wettelijke vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame.

 • 9. Aan wie geeft ERGO persoonsgegevens door?

  In het kader van onze activiteiten als verzekeraar kan ERGO, afhankelijk van de situatie, uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers:

  • als dat nodig is voor het beheren en/of uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en) (zie sectie 7.1.);
  • als u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (zie sectie 7.2.);
  • als dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (zie sectie 7.3.);
  • als dat nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting (zie sectie 7.5.); of
  • als dat nodig is op basis van de gerechtvaardigde belangen van ERGO (zie sectie 7.6.).

  Voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in sectie 7 "Op basis van welke rechtsgronden en voor welke doeleinden verwerkt ERGO uw persoonsgegevens?", geeft ERGO persoonsgegevens door aan ontvangers zoals:

  • verzekeringstussenpersonen. ERGO beschikt over een distributienetwerk van onafhankelijke verzekeringsmakelaars die bijstand verlenen bij het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten;
  • verzekeraars en herverzekeraars, met het oog op medeverzekering en/of herverzekering, overdracht van een contract/portfolio aan een andere vezekeraar en/of terugvordering van kosten;
  • dienst- en zorgverleners, om ERGO in staat te stellen haar diensten aan u te leveren, te ontwikkelen, op te volgen en te verbeteren (waaronder ook het beheer, de verwerking en uitvoering van uw schadeaangiften). Dit omvat bijv.:
   • Groepsvennootschap DKV Belgium N.V., die ten behoeve van ERGO ondersteunende activiteiten verricht zoals human resources, de juridische afdeling, etc.;
   • medische deskundigen of artsen of technische adviseurs die optreden in het kader van contract- of schadebeheer;
   • privédetectives voor mogelijke onderzoeken naar misdaden of fraude;
   • ICT-dienstverleners;
   • in uitzonderlijke gevallen, vertalers en vertaalbureaus;
   • externe adviseurs om ERGO te ondersteunen bij bepaalde activiteiten;
   • n uitzonderlijke gevallen, de beheerder van het gebouw waarin de kantoren van ERGO zijn gevestigd om hen van uw bezoek in kennis te stellen (receptie);
   • incassokantoren (achterstallige premiebetalingen); en/of
   • bedrijven die verantwoordelijk zijn om documenten te beheren (d.w.z. postdiensten, gegevensinvoer, scanning, papieren en elektronische archivering, digitalisering, printen, verzending, etc.;)
  • andere groepsvennootschappen waartoe ERGO behoort, d.w.z. vennootschappen uit de ERGO en Munich Re Groep, met het oog op toezicht, rapportage en herverzekering;
  • overheidsinstellingen, met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan ERGO is onderworpen en/of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, consumentenorganisaties en rechtsbijstands-verzekeraars, met het oog op de behandeling van klachten; en/of
  • bepaalde beoefenaars van gereglementeerde beroepen, zoals advocaten, notarissen of bedrijfsrevisoren, voor het beheer van overeenkomsten of schadeaangiften en/of voor de instelling, vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, etc.

  Uw persoonsgegevens worden voornamelijk in de Europese Economische Ruimte verwerkt. In het kader van de levering van bepaalde diensten kan ERGO echter een deel van uw persoonsgegevens doorgeven aan een beperkt aantal ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. 

  In dat geval neemt ERGO de passende en noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld door modelcontractbepalingen aan te gaan en door indien vereist aanvullende maatregelen te treffen (van technische, organisatorische en/of contractuele aard) om een beschermingsniveau te waarborgen dat in wezen gelijkwaardig is aan het in de Europese Economische Ruimte bestaande beschermingsniveau.

  ERGO neemt de noodzakelijke technische, organisatorische en/of contractuele maatregelen in acht wanneer het uw persoonsgegevens doorgeeft, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 
 • 10. Hoe lang bewaart ERGO uw persoonsgegevens?

  ERGO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en worden verwerkt. 

  ERGO moet echter bepaalde wettelijke bewaartermijnen of verjaringstermijnen in acht nemen.

  Zo kunnen bijvoorbeeld de volgende bewaartermijnen van toepassing zijn op de bewaring van uw persoonsgegevens:
  • de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 bepaalt dat precontractuele en contractuele documenten met betrekking tot verzekeringscontracten gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard, ook na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst;
  • de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten bepaalt dat uw identificatiegegevens (zoals een kopie van uw identiteitskaart) gedurende een bepaalde periode worden bewaard voor antiwitwas- en antiterrorismedoeleinden;
  • voor fiscale en boekhoudkundige gegevens, bepaalt de wet dat zij moeten worden bewaard voor een periode van zeven jaar vanaf 1 januari van het jaar na de afsluiting van het boekjaar; 
  • telefoonopnames worden gedurende één maand vanaf de dag van de opname gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van ERGO te controleren. ERGO bewaart de opnames echter langer voor bewijsdoeleinden (bijv. in het kader van klachtenbeheer, geschillen en/of fraudebestrijding) en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. U kunt altijd een kopie van deze opname opvragen door contact op te nemen met ERGO (zie sectie 14 "Hoe kunt u contact opnemen met ERGO?");
  • ERGO bewaart over het algemeen de door de beveiligingscamera's opgenomen beelden in en rond de kantoren van ERGO (aangeduid met een sticker) gedurende één maand vanaf de datum van de opname, zoals wettelijk bepaald. 

  De bewaartermijnen en verjaringstermijnen kunnen worden verlengd indien ze worden geschorst of gestuit, bijvoorbeeld door een klacht van een Ombudsman, een officiële ingebrekestelling door een advocaat, een dagvaarding, etc. In dergelijke gevallen worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een mogelijke rechtsvordering en steeds overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 • 11. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

  ERGO heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens binnen ERGO, alsook een functionaris voor informatiebeveiliging, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de bescherming van informatiebeveiliging binnen ERGO.

  Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, toegangscontroles tot fysieke systemen en ICT-systemen (beperking van toegangen op basis van het need-to-know-principe), vertrouwelijkheidsverplichtingen van alle ERGO-medewerkers en contractanten, geëncrypteerde e-mails, etc. 

  Ook elke doorgifte van persoonsgegevens is onderworpen aan de nodige technische, organisatorische en contractuele waarborgen, overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving. Zo leggen we onder andere contractueel vast dat onze gegevensverwerkers de persoonsgegevens die ze ten behoeve van ERGO verwerken veilig en vertrouwelijk moeten bewaren en dat ze deze alleen mogen verwerken voor de doeleinden en met de middelen die ERGO heeft bepaald. ERGO behoudt zich tevens het recht voor om audits uit te voeren bij haar gegevensverwerkers om te controleren dat zij zich houden aan de geldende contractuele en wettelijke verplichtingen. De verwerkers moeten bovendien de toestemming van ERGO verkrijgen vooraleer zij een andere subverwerker in dienst nemen en moeten ervoor zorgen dat elke subverwerker dezelfde contractuele waarborgen biedt als zijzelf. 

  Voor gevoelige persoonsgegevens worden aanvullende maatregelen genomen:

  • Voor gezondheidsgegevens gelden bijkomende toegangscontroles en de toegang tot medische verklaringen en medische rapporten is beperkt tot de adviserende artsen en bepaalde werknemers die handelen onder het toezicht van de adviserende artsen (beperkt op basis van het need-to-know-principe). Personen die bevoegd zijn om uw gezondheidsgegevens te raadplegen zijn gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht. Ze moeten zich houden aan alle technische instructies om de vertrouwelijkheid te waarborgen van uw gezondheidsgegevens en van de veiligheid van de systemen waarin de gegevens worden bewaard.
  • Voor persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten is de toegang beperkt tot het juridische en het compliance departement van ERGO en/of tot advocaten die ERGO vertegenwoordigen. 

  ERGO  hanteert de ISO/IEC 27001-norm (hierna de "27001-norm" genoemd) bij het opzetten van een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) en bij het uitvoeren van beveiligingscontroles op alle beveiligingsdomeinen van deze 27001-norm.

  Als er persoonsgegevens worden geschonden als gevolg van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zal ERGO hiervan de meldingen doen die door de AVG worden vereist.

  Hoe kunt u ons helpen uw gegevens te beschermen? Door uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te actualiseren via de formulieren op onze websites, via uw makelaar of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (e-mail of telefoon).

 • 12. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

  Overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ERGO. In principe kunt u deze rechten gratis uitoefenen, tenzij bij enkele wettelijke uitzonderingen. Deze rechten kunnen in bepaalde gevallen worden beperkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er door het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zouden worden onthuld, als u ons zou vragen om informatie te verwijderen die de wet ons verplicht te bewaren, als er doorwegende gerechtvaardigde belangen zouden gelden om deze gegevens te bewaren of als er andere wettelijke uitzonderingen gelden.

  12.1. Recht op toegang tot uw gegevens

  U heeft te allen tijde het recht om te weten te komen of ERGO uw persoonsgegevens verwerkt en, indien we ze verwerken, om toegang te krijgen tot deze gegevens. U kunt ook aanvullende informatie ontvangen over: 

  • de doeleinden van de gegevensverwerking door ERGO; 
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens; 
  • de (categorieën) van ontvangers aan wie deze persoonsgegevens worden doorgegeven (waaronder ontvangers in derde landen); 
  • indien mogelijk, de bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om deze termijn vast te stellen; 
  • indien van toepassing, informatie over de rechten die u kunt uitoefenen: het recht op rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, bezwaar, het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit (zie hieronder); 
  • de informatie die we hebben over de bron van de gegevens als we de gegevens niet rechtstreeks van u hebben verkregen; 
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. In die gevallen kunt u ook informatie opvragen over de onderliggende logica van de besluitvorming, alsmede het belang en de gevolgen van een dergelijke verwerking voor u. Zie ook sectie 12.8 "Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming (inclusief profilering)". 

  U heeft recht op een gratis kopie van de persoonsgegevens die ERGO van u verwerkt. Voor elke bijkomende kopie die u aanvraagt kan ERGOeen redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken. Let wel: het recht om een kopie te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

  12.2. Recht op rectificatie van uw gegevens

  U heeft het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten corrigeren. 

  Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van elke wijziging, ongeacht de omstandigheden, zoals een wijziging in uw burgerlijke staat of gezinssituatie, adreswijziging, wijziging van e-mailadres of bankrekeningnummer. De meeste van deze gegevens kan u zelf rechtstreeks bijwerken via uw verzekeringstussenpersoon of de contactformulieren op onze websites. 

  12.3. Recht op gegevenswissing (of “recht op vergetelheid”)

  U heeft het recht om de persoonsgegevens die ERGO van u verwerkt in bepaalde gevallen te laten verwijderen. Dit is het geval als:

  • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij in eerste instantie werden verzameld of anderszins door ERGO  werden verwerkt;  
  • indien u uw toestemming intrekt en ERGO geen andere wettelijke grond heeft om de gegevens te verwerken;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ERGO geen doorwegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen;
  • u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze plaatsvindt en voor zover dat effectief het geval is; 
  • uw persoonsgegevens moeten worden gewist vanwege een wettelijke verplichting waaraan ERGO is onderworpen; of
  • de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens werd gegeven door een persoon die houder was van het ouderlijk gezag of door een wettelijke vertegenwoordiger toen u nog minderjarig of handelingsonbekwaam was, en u deze toestemming nadien wil intrekken. 

  We moeten u eraan herinneren dat we uw verzoek om uw recht op gegevenwissing uit te oefenen niet steeds kunnen inwilligen, aangezien de gegevensbeschermingswetgeving in bepaalde uitzonderingen voorziet. Indien u ons een verzoek bezorgt zullen we u steeds in meer detail toelichten of wij uw gegevens al dan niet kunnen wissen.

  12.4. Recht op beperking van de verwerking

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen. Dit is het geval wanneer:

  • u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist: ERGO beperkt het gebruik van uw gegevens totdat we de juistheid van de gegevens kunnen verifiëren; 
  • de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is en u in plaats van uw gegevens te laten wissen, vraagt dat ERGO het gebruik ervan beperkt; 
  • ERGO uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nog nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van uw gegevens te wissen zal ERGO het gebruik ervan beperken tot wat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: ERGO zal het gebruik van uw persoonsgegevens beperken totdat we hebben kunnen verifiëren of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. 

  Houd er rekening mee dat wanneer ERGO de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, deze beperking niet van toepassing is op de opslag van uw gegevens.

  Eenmaal ERGO de verwerking beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens alleen nog maar verwerken:

  • als u uw toestemming geeft;
  • voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
  • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
  • om belangrijke redenen van openbare orde.

  12.5. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor op basis van onze gerechtvaardigde belangen (zie sectie 7.6. "We moeten uw niet-gevoelige persoonsgegevens verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van ERGO om als bedrijf te kunnen functioneren") of op basis van het algemeen belang. Dit kan op elk moment en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. In dit geval zal ERGO de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij er doorwegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (bijv. indien wij uw persoonsgegevens verwerken om fraude te bestrijden) of tenzij de verwerking van uw persoonsgegevens verband houdt met de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bijv. het instellen van een beroep bij de rechtbank).

  Ten slotte heeft u, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden. ERGO zet in dat geval de verwerking stop tenzij ze noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

  12.6. Recht om toestemming in te trekken

  Wanneer ERGO op basis van uw toestemming persoonsgegevens verwerkt, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Uw toestemming blijft m.a.w. geldig voor de verwerking van uw gegevens door ERGO vóór uw intrekking.

  Wanneer u de leeftijd van 18 jaar bereikt of u niet langer handelingsonbekwaam zou zijn, hebt u het recht om de toestemming in te trekken die de houder van het ouderlijk gezag of uw wettelijke vertegenwoordiger namens u gaf toen u nog minderjarig of handelingsonbekwaam was.

  U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken via sectie 12.10 "Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?" hieronder.

  ERGO kan andere rechtsgronden dan uw toestemming hebben om uw gegevens voor andere doeleinden te blijven verwerken, zoals die die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen. 

  Houd er bovendien rekening mee dat als u uw toestemming intrekt voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens voor het beheren en/of uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst(en), dit het verdere beheer en/of uitvoering kan belemmeren.

  12.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwer kingsverantwoordelijke door te geven (of, indien technisch haalbaar, ze door ERGO door te laten geven). Dit is het geval wanneer:

  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent; en
  • de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.

  In alle andere gevallen is dit recht niet van toepassing (bijvoorbeeld indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen).

  De uitoefening van dit recht mag in elk geval geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

  12.8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming (inclusief profilering)

  Zoals aangegeven in sectie 6 "Neemt ERGO geautomatiseerde beslissingen op basis van uw persoonsgegevens?" van deze Privacyverklaring, kunnen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, geautomatiseerd worden om de individuele besluitvorming te vergemakkelijken of om sneller te kunnen reageren op bepaalde verzekeringsgerelateerde vragen. Dergelijke verwerkingen kunnen rechtsgevolgen voor u hebben (bijv. de premie te bepalen, om de omvang van de verzekeringsdekking te bepalen, etc.) 

  Zulke  geautomatiseerde besluitvorming is steeds:

  • noodzakelijk voor het beheren en/of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ERGO;
  • gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming; of
  • wettelijk toegestaan.

  U heeft steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te verkrijgen, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om de op geautomatiseerde wijze genomen beslissing te betwisten -behalve in gevallen waar een geautomatiseerde individuele besluitvorming wettelijk is toegestaan. 

  12.9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ERGO in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving, moedigen wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met ERGO zelf. Niettemin heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is ontstaan. Bij de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit kunt u uw klacht indienen via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of via de post op het adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

  12.10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

  Om uw rechten uit te oefenen kunt u een gedateerde en ondertekende aanvraag indienen, met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart zodat ERGO uw identiteit kan controleren en kan voorkomen dat iemand anders de rechten op uw persoonsgegevens uitoefent:

  • per e-mail via privacy@ergo.be; of
  • per post op het adres ERGO Insurance N.V., ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België.

  ERGO zal u zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag informeren over de ondernomen acties. Wij raden u aan om altijd zo specifiek mogelijk te zijn in uw aanvraag om uw rechten uit te oefenen, zodat ERGOuw aanvraag op de gepaste manier kan behandelen. De hierboven genoemde contactpunten zijn ook uw eerste aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming.

  Mocht u een klacht hebben over de uitoefening van uw rechten, dan kan u ERGO hier contacteren.

 • 13. Wat gebeurt er als ERGO deze Privacyverklaring wijzigt?

  ERGO behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen en bij te werken wanneer dat nodig is. De laatste versie van deze Privacyverklaring is altijd te vinden op https://www.ergo.be/nl_be/juridische-informatie/privacy-statement/.

  We informeren u wanneer de ERGO Privacyverklaring is bijgewerkt via een banner op onze digitale kanalen (bijv. onze website) en via een vermelding op onze normale briefwisseling. 

 • 14. Hoe kunt u contact opnemen met ERGO?

  ERGO is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0414.875.829, tel: +32(0)5355888.

  Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten heeft over deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door ERGO, kunt u ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ERGO:

  • per post op het volgende adres: ERGO Insurance N.V., ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België; of
  • per e-mail op het volgende adres: privacy@ergo.be

Raadpleeg hier de Privacyverklaring van ERGO

Privacyverklaring van ERGO Insurance N.V. - Publicatie januari 2022

Hieronder vind je de Engelse versie van dit document :

Privacy Statement of ERGO Insurance N.V.


Privacyverklaring sollicitant ERGO


Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaten worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden regelmatig gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken, de gebruikerservaring te verbeteren en/of om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de websites.

Welke types cookies gebruiken we en waarom?

ERGO Insurance NV (hierna: ERGO) gebruikt enkel en alleen noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. De noodzakelijke cookies helpen om onze website technisch bruikbaar te maken door basisfuncties zoals pagina-navigatie in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

De volgende noodzakelijke cookies worden meteen geplaatst zodra u onze website bezoekt:

Naam cookie

Type cookie

Vervaltermijn

Doelomschrijving

ASP.NET_SessionId

Eerstepartijcookie ( = deze cookie wordt door de website zelf geïnstalleerd – ergo.be)

Sessie (= de cookie wordt tijdelijk opgeslagen in uw browser en automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit)

Deze cookie bewaart de status van de bezoekerssessie over de websitepagina’s heen.

BIGipServerEmakina_websites.app~Emakina_websites_pool

Eerstepartijcookie (= deze cookie wordt door de website zelf geïnstalleerd – ergo.be)

Sessie (= de cookie wordt tijdelijk opgeslagen in uw browser en automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit)

Deze cookie wordt gebruikt om verkeer naar de website te verspreiden op verschillende servers om de reactietijden te optimaliseren.

euCookie

Eerstepartijcookie (= deze cookie wordt door de website zelf geïnstalleerd – ergo.be)

1 maand (= deze cookie wordt één maand in uw browser bewaard, zelfs nadat u uw browser sluit. Deze cookie blijft op uw apparaat tot het verloopt (1 maand), of tot het overschreven wordt met een nieuwere versie of totdat u het verwijdert)

Zo weet de website of u de noodzakelijke cookies begrijpt of niet.

Hoe verwerkt ERGO uw persoonsgegevens verzameld via de cookies?

Wij verwerken uw persoonsgegevens (uw IP-adres) verzameld via de noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Voor meer informatie met betrekking tot hoe ERGO uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, consulteer onze Privacyverklaring hier.

Hoe kunt u het gebruik van noodzakelijke cookies blokkeren of deze cookies verwijderen? 

U moet voor de plaatsing van de noodzakelijke cookies niet instemmen. Bij een bezoek aan onze website neemt u onmiddellijk kennis van de ERGO cookie-melding, welke uitlegt waarom we de noodzakelijke cookies gebruiken.

U blijft echter de mogelijkheid hebben om het gebruik van de noodzakelijke cookies te blokkeren en/of deze cookies te verwijderen. Gelieve er rekening mee te houden dat het blokkeren of het verwijderen van de noodzakelijke cookies een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Inderdaad, als u de noodzakelijk cookies blokkeert of verwijdert, kan dit er echter voor zorgen dat onze website niet meer correct gaat werken als u bijvoorbeeld een formulier gaat invullen.

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat geplaatst zijn of als u deze ook wenst te verwijderen en/of te blokkeren, dan moet u hiervoor de instellingen in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dit kan doen per browser:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit