Privacyverklaring

1. ERGO Insurance nv respecteert uw privacy 

ERGO Insurance NV (“ERGO”) hecht veel belang aan de bescherming van privacy

De persoonsgegevens van verzekeringnemers en verzekerden (samen “betrokkenen” genaamd) worden verwerkt door ERGO, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, conform het relevante Belgische en Europese (namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”) wettelijke kader.

De Functionaris voor Gegevensbescherming van ERGO is schriftelijk bereikbaar via: Loksumstraat 25, 1000 Brussel of via e-mail: privacy@ergo.be

2. Soorten persoonsgegevens

Conform haar intern privacybeleid verwerkt ERGO de volgende persoonsgegevens van betrokkenen: identificatiegegevens, gezondheidsgegevens, lokalisatiegegevens, biometrische gegevens, gegevens over onderwijs en interesses, financiële gegevens, gegevens over verbruiksgewoonten, gegevens over leefgewoonten, gegevens over huisvesting, beroepsgegevens, gegevens over gezinssamenstelling, gegevens over persoonlijke kenmerken, gegevens over vrijetijdsbesteding en interesses en geluids- en beeldopnames.

3. Bronnen van persoonsgegevens

ERGO verzamelt persoonsgegevens via verzekeringsvoorstellen, schadeaangiften, andere formulieren, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatiemiddelen, afkomstig van verschillende bronnen, waaronder:

  • verzekeringnemers, zijn vertegenwoordigers of persoonlijke relaties;
  • makelaars, agenten, schade-experten of getuigen;
  • werkgevers;
  • medische beroepsbeoefenaars;
  • overheden; en
  • kredietinformatiebureaus.

4. Doeleinden en rechtsgronden

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

4.1. Doeleinden op basis van de overeenkomst
ERGO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende verzekeringsgerelateerde doeleinden: naleving van alle (pre)contractuele en administratieve verplichtingen verbonden aan de verzekeringsovereenkomst, het beheer van de relatie met de klant, financiële verwerkingen en de uitvoering van mogelijke uitbestedings- of (her)verzekeringsovereenkomsten, waaronder voor het leveren van diensten en het uitvoeren van rapporteringen aan de ERGO Group, mogelijk met inbegrip van derden.

4.2. Doeleinden op basis van toestemming
ERGO verwerkt uw gezondheidsgegevens specifiek voor (i) het opstellen van een verzekeringsvoorstel; (ii) de uitgifte en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, met inbegrip van de risicobeoordeling (die ook het voorwerp van een beslissing kan uitmaken) en de beoordeling van het in aanmerking komen voor de verzekeringsovereenkomst; (iii) de vervulling van precontractuele en contractuele verplichtingen en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsrelatie met de betrokkene; (iv) het beheer en de afhandeling van schadeaangiften en het uitvoeren van uitbetalingen ter uitvoering van de verzekeringsovereenkomst; (v) het uitoefenen van verhaal ten aanzien van derden die verantwoordelijk zijn voor de schade; (vi) het voeren van mogelijke gerechtelijke procedures; (vii) de preventie, opsporing en onderzoek van verzekeringsfraude en (viii) herverzekeringsdoeleinden. Deze gegevens (evenals gegevens die eerder werden overgemaakt) mogen enkel met uw toestemming verwerkt worden. Indien u geen toestemming geeft, kan het afsluiten en/of correct uitvoeren van het verzekeringscontract verhinderd worden, dit zonder terugbetaling van de verzekeringspremie.

U zal op verschillende momenten uw toestemming kunnen geven, in het bijzonder bij de schadeaangifte of bij een wijziging van uw verzekeringsovereenkomst met ERGO.

4.3. Doeleinden op basis van gerechtvaardigde belangen
ERGO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: fraudepreventie, kwaliteits- en beveiligingscontroles, training en marketing.

4.4. Doeleinden op basis van wettelijke verplichtingen
ERGO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: naleving van wettelijke verplichtingen inzake identificatie en antiwitwaspraktijken, verdediging in rechte en de naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen van toepassing op de financiële sector en commerciële organisaties.

Indien nodig kan de gegevensverwerking geautomatiseerd verlopen, onder toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en eventueel mits manuele interventie.

Wat medische gegevens betreft, zal ERGO u of uw arts een kopie van de relevante medische gegevens toesturen. Uw arts kan de medisch adviseur van ERGO altijd medische getuigschriften of rapporten toesturen die vereist zijn voor de correcte beoordeling of uitvoering van de overeenkomst. Deze informatie is beperkt tot een beschrijving van de gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis voorafgaand aan de schadeaangifte, en die nodig voor de beoordeling van de dekking

5. Geautomatiseerde besluitvorming

ERGO hanteert procedures voor de verwerking van persoonsgegevens, mogelijk ook van medische gegevens, die geautomatiseerde besluitvorming tot gevolg hebben. Deze geautomatiseerde besluitvorming kan een invloed hebben op het aangaan of uitvoeren van overeenkomsten (bijv. online intekenen op verzekeringen, schadebeheer enz.). Dienaangaande heeft u steeds het recht om menselijke interventie te bekomen, alsook om uw standpunt toe te lichten en de geautomatiseerde besluitvorming te betwisten.

6. Gegevensretentie

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst met ERGO en daarna tot het verstrijken van de wettelijke retentieverplichtingen, met name belasting- en boekhoudkundige verplichtingen en tot het einde van de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen.

7. Ontvangers

Naast de doorgiften waartoe ERGO wordt verplicht op grond van wettelijke verplichtingen of voor hoger vermelde doeleinden, kunnen persoonsgegevens en medische gegevens door ERGO worden meegedeeld aan de volgende derden:

  • ondernemingen uit de ERGO Group, dit voor herverzekerings-, financiële en rapporteringsdoeleinden; en
  • verwerkers handelend op instructies van ERGO.

8. Internationale overdracht

ERGO laat momenteel geen overdracht van persoonsgegevens buiten de EU toe.

Gegevens kunnen worden verwerkt binnen of buiten de EU, met inbegrip van landen die volgens de Europese Commissie geen passende niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

In dat geval zal ERGO, als verwerkingsverantwoordelijke, passende maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens nemen, namelijk door het afsluiten van modelcontractbepalingen vastgelegd door de Europese Commissie. De betrokkenen zullen hierover desgevallend worden geïnformeerd.

9. Rechten van de betrokkene

Betrokkenen kunnen op schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek toegang krijgen tot hun persoonsgegevens, hun persoonsgegevens rectificeren, de wissing ervan bekomen, de beperking van de verwerking ervan bekomen, verzoeken om de gegevensoverdraagbaarheid ervan alsook hun toestemming intrekken wanneer de verwerking gesteund is op de toestemming als rechtsgrond.

De uitoefening van deze rechten kan onderhevig zijn aan bepaalde wettelijke voorwaarden, modaliteiten of beperkingen, zoals uiteengezet in de AVG.

Om uw rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ERGO, via brief naar Loksumstraat 25, 1000 Brussel of via e-mail naar privacy@ergo.be.

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG kunt u zich ook wenden tot, of een klacht indienen bij de Privacycommissie (na 25 mei 2018 de “Gegevensbeschermingsautoriteit” genaamd) op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel. 32 2 274 4800 - fax 32 2 274 4835 – e-mail: commission@privacycommission.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u normaal verblijft, voor de uitoefening van uw rechten.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaten worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden regelmatig gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken, de gebruikerservaring te verbeteren en/of om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de websites.

Welke types cookies gebruiken we en waarom?

ERGO Insurance NV (hierna: ERGO) gebruikt enkel en alleen noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om onze website gemakkelijker in gebruik te maken op basis van uw taalvoorkeur. De noodzakelijke cookies helpen om onze website technisch bruikbaar te maken door basisfuncties zoals pagina-navigatie in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

De volgende noodzakelijke cookies worden meteen geplaatst zodra u onze website bezoekt:

Naam cookie

Type cookie

Vervaltermijn

Doelomschrijving

ASP.NET_SessionId

Eerstepartijcookie ( = deze cookie wordt door de website zelf geïnstalleerd – ergo.be)

Sessie (= de cookie wordt tijdelijk opgeslagen in uw browser en automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit)

Deze cookie bewaart de status van de bezoekerssessie over de websitepagina’s heen.

BIGipServerEmakina_websites.app~Emakina_websites_pool

Eerstepartijcookie (= deze cookie wordt door de website zelf geïnstalleerd – ergo.be)

Sessie (= de cookie wordt tijdelijk opgeslagen in uw browser en automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit)

Deze cookie wordt gebruikt om verkeer naar de website te verspreiden op verschillende servers om de reactietijden te optimaliseren.

ErgoLife.Components.Utilities.CookieHelper.Language

Eerstepartijcookie (= deze cookie wordt door de website zelf geïnstalleerd – ergo.be)

1 maand (= deze cookie wordt één maand in uw browser bewaard, zelfs nadat u uw browser sluit. Deze cookie blijft op uw apparaat tot het verloopt (1 maand), of tot het overschreven wordt met een nieuwere versie of totdat u het verwijdert)

Deze cookie wordt gebruikt om de interface van de ERGO website voor u te personaliseren op basis van uw taalvoorkeur (Frans of Nederlands).

euCookie

Eerstepartijcookie (= deze cookie wordt door de website zelf geïnstalleerd – ergo.be)

1 maand (= deze cookie wordt één maand in uw browser bewaard, zelfs nadat u uw browser sluit. Deze cookie blijft op uw apparaat tot het verloopt (1 maand), of tot het overschreven wordt met een nieuwere versie of totdat u het verwijdert)

Zo weet de website of u de noodzakelijke cookies begrijpt of niet.

Hoe verwerkt ERGO uw persoonsgegevens verzameld via de cookies?

Wij verwerken uw persoonsgegevens (uw IP-adres en uw taalvoorkeur) verzameld via de noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om onze website gemakkelijker in gebruik te maken op basis van uw taalvoorkeur. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Voor meer informatie met betrekking tot hoe ERGO uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, consulteer onze Privacyverklaring hier.

Hoe kunt u het gebruik van noodzakelijke cookies blokkeren of deze cookies verwijderen? 

U moet voor de plaatsing van de noodzakelijke cookies niet instemmen. Bij een bezoek aan onze website neemt u onmiddellijk kennis van de ERGO cookie-melding, welke uitlegt waarom we de noodzakelijke cookies gebruiken.

U blijft echter de mogelijkheid hebben om het gebruik van de noodzakelijke cookies te blokkeren en/of deze cookies te verwijderen. Gelieve er rekening mee te houden dat het blokkeren of het verwijderen van de noodzakelijke cookies een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Inderdaad, als u de noodzakelijk cookies blokkeert of verwijdert, kan dit er echter voor zorgen dat onze website niet meer correct gaat werken als u bijvoorbeeld een formulier gaat invullen.

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat geplaatst zijn of als u deze ook wenst te verwijderen en/of te blokkeren, dan moet u hiervoor de instellingen in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dit kan doen per browser:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om onze website gemakkelijker in gebruik te maken op basis van uw taalvoorkeur. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit