Privacyverklaring

1. ERGO Insurance nv respecteert uw privacy 

ERGO Insurance NV (“ERGO”) hecht veel belang aan de bescherming van privacy

De persoonsgegevens van verzekeringnemers en verzekerden (samen “betrokkenen” genaamd) worden verwerkt door ERGO, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, conform het relevante Belgische en Europese (namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”) wettelijke kader.

De Functionaris voor Gegevensbescherming van ERGO is schriftelijk bereikbaar via: Loksumstraat 25, 1000 Brussel of via e-mail: privacy@ergo.be

2. Soorten persoonsgegevens

Conform haar intern privacybeleid verwerkt ERGO de volgende persoonsgegevens van betrokkenen: identificatiegegevens, gezondheidsgegevens, lokalisatiegegevens, biometrische gegevens, gegevens over onderwijs en interesses, financiële gegevens, gegevens over verbruiksgewoonten, gegevens over leefgewoonten, gegevens over huisvesting, beroepsgegevens, gegevens over gezinssamenstelling, gegevens over persoonlijke kenmerken, gegevens over vrijetijdsbesteding en interesses en geluids- en beeldopnames.

3. Bronnen van persoonsgegevens

ERGO verzamelt persoonsgegevens via verzekeringsvoorstellen, schadeaangiften, andere formulieren, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatiemiddelen, afkomstig van verschillende bronnen, waaronder:

 • verzekeringnemers, zijn vertegenwoordigers of persoonlijke relaties;
 • makelaars, agenten, schade-experten of getuigen;
 • werkgevers;
 • medische beroepsbeoefenaars;
 • overheden; en
 • kredietinformatiebureaus.

4. Doeleinden en rechtsgronden

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

4.1. Doeleinden op basis van de overeenkomst
ERGO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende verzekeringsgerelateerde doeleinden: naleving van alle (pre)contractuele en administratieve verplichtingen verbonden aan de verzekeringsovereenkomst, het beheer van de relatie met de klant, financiële verwerkingen en de uitvoering van mogelijke uitbestedings- of (her)verzekeringsovereenkomsten, waaronder voor het leveren van diensten en het uitvoeren van rapporteringen aan de ERGO Group, mogelijk met inbegrip van derden.

4.2. Doeleinden op basis van toestemming
ERGO verwerkt uw gezondheidsgegevens specifiek voor (i) het opstellen van een verzekeringsvoorstel; (ii) de uitgifte en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, met inbegrip van de risicobeoordeling (die ook het voorwerp van een beslissing kan uitmaken) en de beoordeling van het in aanmerking komen voor de verzekeringsovereenkomst; (iii) de vervulling van precontractuele en contractuele verplichtingen en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsrelatie met de betrokkene; (iv) het beheer en de afhandeling van schadeaangiften en het uitvoeren van uitbetalingen ter uitvoering van de verzekeringsovereenkomst; (v) het uitoefenen van verhaal ten aanzien van derden die verantwoordelijk zijn voor de schade; (vi) het voeren van mogelijke gerechtelijke procedures; (vii) de preventie, opsporing en onderzoek van verzekeringsfraude en (viii) herverzekeringsdoeleinden. Deze gegevens (evenals gegevens die eerder werden overgemaakt) mogen enkel met uw toestemming verwerkt worden. Indien u geen toestemming geeft, kan het afsluiten en/of correct uitvoeren van het verzekeringscontract verhinderd worden, dit zonder terugbetaling van de verzekeringspremie.

U zal op verschillende momenten uw toestemming kunnen geven, in het bijzonder bij de schadeaangifte of bij een wijziging van uw verzekeringsovereenkomst met ERGO.

4.3. Doeleinden op basis van gerechtvaardigde belangen
ERGO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: fraudepreventie, kwaliteits- en beveiligingscontroles, training en marketing.

4.4. Doeleinden op basis van wettelijke verplichtingen
ERGO verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: naleving van wettelijke verplichtingen inzake identificatie en antiwitwaspraktijken, verdediging in rechte en de naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen van toepassing op de financiële sector en commerciële organisaties.

Indien nodig kan de gegevensverwerking geautomatiseerd verlopen, onder toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en eventueel mits manuele interventie.

Wat medische gegevens betreft, zal ERGO u of uw arts een kopie van de relevante medische gegevens toesturen. Uw arts kan de medisch adviseur van ERGO altijd medische getuigschriften of rapporten toesturen die vereist zijn voor de correcte beoordeling of uitvoering van de overeenkomst. Deze informatie is beperkt tot een beschrijving van de gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis voorafgaand aan de schadeaangifte, en die nodig voor de beoordeling van de dekking

5. Geautomatiseerde besluitvorming

ERGO hanteert procedures voor de verwerking van persoonsgegevens, mogelijk ook van medische gegevens, die geautomatiseerde besluitvorming tot gevolg hebben. Deze geautomatiseerde besluitvorming kan een invloed hebben op het aangaan of uitvoeren van overeenkomsten (bijv. online intekenen op verzekeringen, schadebeheer enz.). Dienaangaande heeft u steeds het recht om menselijke interventie te bekomen, alsook om uw standpunt toe te lichten en de geautomatiseerde besluitvorming te betwisten.

6. Gegevensretentie

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst met ERGO en daarna tot het verstrijken van de wettelijke retentieverplichtingen, met name belasting- en boekhoudkundige verplichtingen en tot het einde van de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen.

7. Ontvangers

Naast de doorgiften waartoe ERGO wordt verplicht op grond van wettelijke verplichtingen of voor hoger vermelde doeleinden, kunnen persoonsgegevens en medische gegevens door ERGO worden meegedeeld aan de volgende derden:

 • ondernemingen uit de ERGO Group, dit voor herverzekerings-, financiële en rapporteringsdoeleinden; en
 • verwerkers handelend op instructies van ERGO.

8. Internationale overdracht

ERGO laat momenteel geen overdracht van persoonsgegevens buiten de EU toe.

Gegevens kunnen worden verwerkt binnen of buiten de EU, met inbegrip van landen die volgens de Europese Commissie geen passende niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

In dat geval zal ERGO, als verwerkingsverantwoordelijke, passende maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens nemen, namelijk door het afsluiten van modelcontractbepalingen vastgelegd door de Europese Commissie. De betrokkenen zullen hierover desgevallend worden geïnformeerd.

9. Rechten van de betrokkene

Betrokkenen kunnen op schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek toegang krijgen tot hun persoonsgegevens, hun persoonsgegevens rectificeren, de wissing ervan bekomen, de beperking van de verwerking ervan bekomen, verzoeken om de gegevensoverdraagbaarheid ervan alsook hun toestemming intrekken wanneer de verwerking gesteund is op de toestemming als rechtsgrond.

De uitoefening van deze rechten kan onderhevig zijn aan bepaalde wettelijke voorwaarden, modaliteiten of beperkingen, zoals uiteengezet in de AVG.

Om uw rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van ERGO, via brief naar Loksumstraat 25, 1000 Brussel of via e-mail naar privacy@ergo.be.

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG kunt u zich ook wenden tot, of een klacht indienen bij de Privacycommissie (na 25 mei 2018 de “Gegevensbeschermingsautoriteit” genaamd) op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel. 32 2 274 4800 - fax 32 2 274 4835 – e-mail: commission@privacycommission.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u normaal verblijft, voor de uitoefening van uw rechten.

Beleid betreffende Cookies 

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen door de websites die u bezoekt. Ze worden regelmatig gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. 

Waarom maken we gebruik van cookies? 

Wij gebruiken cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om onze website gemakkelijker in gebruik te maken, onder andere door een gepersonaliseerde functionaliteit op basis van uw interesses en behoeften. Wij gebruiken ook cookies voor anonieme statistieken die ons in staat stellen te begrijpen hoe u onze website gebruikt en om ons te helpen de klantenservice voor u te verbeteren. 

Welke types van cookies gebruiken we? 

De cookies die ERGO gebruikt kunnen ingedeeld worden op basis van hun functie, levensduur en het domein waartoe ze behoren. 

Op basis van functie is een ERGO cookie ofwel: 

 • Necessary: Necessary cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals pagina-navigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. 
 • Statistics: Statistics cookies helpen website-eigenaars te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 
 • Marketing: Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgende over verschillende websites. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders. 
 • Unclassified: Unclassified cookies zijn cookies die we momenteel aan het indelen zijn, samen met de aanbieders van individuele cookies. 

Op basis van levensduur is een ERGO cookie ofwel: 

 • Session cookie die gewist wordt wanneer de gebruiker de webbrowser afsluit. 
 • Persistent cookie die op de computer / het apparaat van de gebruiker blijft gedurende een vooraf gedefinieerde periode. 

Op basis van het domein is een ERGO cookie ofwel: 

 • First-party cookies die worden ingesteld door de webserver van de bezochte pagina (d.w.z. de ERGO webpagina). 
 • Third-party cookies opgeslagen door een ander domein dan het domein van de bezochte webpagina. 

Hoe kunt u instemmen met het gebruik van cookies? 

Bij een bezoek aan onze website neemt u onmiddellijk kennis van de ERGO cookie-melding. Wij leggen u uit hoe u kunt instemmen met het gebruik van cookies, aangezien u het recht heeft om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. Gelieve er rekening mee te houden dat het weigeren van het gebruik van cookies een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Sommige van onze diensten, bijvoorbeeld het inloggen in onze beveiligde omgeving, vereisen uw browser om cookies te accepteren. Als u de strikt noodzakelijk cookies niet accepteert, kan uw sessie op onze website zelfs onmogelijk gemaakt worden. 

Hoe kunt u cookies in uw browser beheren? 

U heeft steeds de mogelijkheid uw browserinstellingen aan te passen om cookies te accepteren of te blokkeren, of om u te informeren voordat u een cookie ontvangt. Elke browser heeft een andere procedure om het gebruik van cookies uit te schakelen. De ‘help’ functie in uw browser vertelt u hoe uw instellingen kunt wijzigen. Daarnaast kunt u ook een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org dat uitgebreide informatie bevat over hoe u dit kunt doen voor een groot aantal browsers. Op de site vindt u ook informatie over het wissen van cookies van uw computer of mobiele apparaat, evenals meer algemene informatie over cookies.

Updates van deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze verklaring bijwerken als antwoord op veranderingen in de juridische, technische of zakelijke omgeving. Wanneer we onze verklaring bijwerken zullen we de gepaste maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de gemaakte wijzigingen. Wij zullen steeds uw toestemming vragen voor elke materiële wijziging als en waar dit wettelijk verplicht is.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken (zoals pixels). Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen door de websites die u bezoekt.  Wij gebruiken cookies om een goede werking van onze website te garanderen en om onze website gemakkelijker in gebruik te maken. We gebruiken ook cookies voor anonieme statistieken die ons in staat stellen te begrijpen hoe u onze website gebruikt en om ons te helpen de klantenservice voor u te verbeteren.
U heeft het recht om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren. Gelieve er rekening mee te houden dat het weigeren van het gebruik van cookies een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wil weten over het gebruik van cookies door ERGO, of als u uw cookie-instellingen voor deze website wil aanpassen, raadpleeg dan ons beleid betreffende Cookies.
Meer informatie Ik ga akkoord