Spaarformules en fondsen

Indien u in een tak 23 heeft geïnvesteerd, heeft u per premiebetaling een aantal units van de door u gekozen fondsen aangekocht. Op uw laatste jaaroverzicht kan u terugvinden hoeveel units u had op 1/1 van dit jaar. Wanneer u die units vermenigvuldigt met de unitwaarde vandaag, dan kent u de actuele waarde van uw fonds. De unitwaardes worden dagelijks aangepast op www.ergo.be. 

Let wel: de unitwaarde die u op www.ergo.be terugvindt, is niet de unitwaarde vandaag maar van 2 à 3 dagen geleden. De fondsbeheerders moeten namelijk de tijd krijgen om de waarde van de onderliggende effecten (obligaties, aandelen …) te verwerken. 

Indien u nog maandelijks bijspaart of een bijkomende storting heeft gedaan dit jaar, zal u uiteraard meer units hebben dan vermeld op uw jaaroverzicht. Voor een actuele stand van zaken mag u dan ook altijd gebruik maken van het contactformulier. Gelieve wel duidelijk uw polisnummer(s) te vermelden. 

Het rendement van uw fonds(en) regelmatig opvolgen, kan zeker de moeite waard zijn. Op bepaalde momenten kan winst nemen immers een goede strategie zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw fondsen sterk gepresteerd hebben en de einddatum in zicht komt. Alles hangt natuurlijk af van uw beleggingshorizon, uw profiel en uw verwachtingen. Om dit op te volgen, ontvangt u van ons jaarlijks een overzicht van uw belegging of spaarplan. Winst nemen kan gebeuren door ofwel uw fonds(en) te switchen naar één of meerdere fondsen met een lagere risicoklasse of door (een deel van) uw investering op te vragen. Let wel: bij fiscaal aftrekbare polissen kan een opname zwaar getaxeerd worden of is het zelfs niet mogelijk. Wenst u gebruik te maken van één van deze mogelijkheden om uw kapitaal te beveiligen, dan raden we u aan om gebruik te maken van het contactformulier op www.ergo.be.

Elk fonds heeft een risicoklasse die aantoont hoe volatiel het fonds is (met andere woorden hoe hard een fonds kan stijgen, maar ook dalen). De risicoklassen gaan van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor de hoogste volatiliteit. Deze score is gebaseerd op de laatste 5 jaar, dit geeft dan ook een richting aan maar is geen garantie voor de toekomst. Op onze fondsenpagina kan u zien in welke risicoklasse uw fondsen zitten. Indien u belegt in fondsen heeft u nooit kapitaalgarantie, ook niet indien uw fonds in riscoklasse 1 zit.

Fondsen bieden u wel kans op een hoger potentieel rendement. Hoe hoger de risicoklasse, hoe hoger dit potentieel rendement kan oplopen. Indien u twijfelt of uw product nog past bij uw profiel, kan u altijd gebruik  maken van het contactformulier op www.ergo.be.

Dat hangt af van de manier waarop u spaart of belegt. 

Indien u gekozen heeft om (een deel van uw) spaarplan of belegging in fondsen te investeren, dan heeft u hierop nooit kapitaalgarantie. 

Indien u niet in fondsen investeert, is uw kapitaal (na aftrek van taksen, kosten en eventuele premies voor overlijden of aanvullende waarborgen) gewaarborgd. Het rendement zal u ontvangen onder de vorm van een gewaarborgd rendement + eventueel een jaarlijkse deelname in de winst. Het gewaarborgd rendement kan ook 0% zijn.

Indien u twijfelt, kan u altijd het contactformulier invullen met vermelding van uw polisnummer(s). 

De inventariswaarden van onze fondsen veranderen dagelijks. U kan deze terugvinden op www.ergo.be/nl_be/sparen-en-beleggen/fondsen/overzicht-fondsen.aspx.

Bij het bepalen van uw beleggersprofiel wordt rekening gehouden met uw risicoprofiel, maar ook met uw kennis over sparen en beleggen, uw beleggingshorizon, uw inkomen en financiële reserves … Uiteraard zijn dit zaken die in de loop der jaren kunnen wijzigen. Wij raden u dan ook aan om uw beleggingsprofiel af en toe opnieuw te berekenen. 

Indien uw beleggingsprofiel wijzigt, kan u bijvoorbeeld interesse in een ander beleggingstrategie vinden. Neem contact op met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88 om te bekijken of uw productsamenstelling nog met uw behoeften past.  

Het nieuwe strategische plan heeft geen invloed op het kapitaal dat u via ERGO geïnvesteerd heeft in fondsen. De prestaties van fondsen worden voornamelijk bepaald door de beleggingsstrategie, timing en kostenstructuur van het desbetreffende fonds. Daarom bieden wij grote fondsen aan die gespreid zijn over diverse sectoren en regio's, en die worden beheerd door de beste financiële analisten in Europa. Dat blijft ook in de toekomst zo. Wij beheren voor u de fondsen en gaan in op uw vragen. Het kapitaal van recurrente premiebetalingen zal daarom blijvend worden belegd in de fondsen aangeboden door ERGO. Op www.ergo.be vindt u alle info over onze fondsen en de opvolging ervan.

Bij de bepaling van uw behoeftes heeft u een exemplaar van de behoeftenanalyse ontvangen, hierop vindt u uw profiel terug.

Als u deze documenten niet terugvindt kan u contact nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Elk fonds valt onder een bepaalde risicoklasse, gaande van risicoklasse 1 tot risicoklasse 7. Deze risico-indicator is gebaseerd op de aanname dat u het fonds voor de volledige aanbevolen looptijd in bezit houdt. Het feitelijke risico kan sterk variëren bij eerdere afkoop. Omdat deze fondsen niet beschermd zijn tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. De risicoklasse van de tak23-fondsen kan variëren in de tijd. Indien het marktrisico van een fonds of het kredietrisico van de verzekeraar toe- of afneemt, heeft dit een invloed op de toegekende risicoklasse. De meest recente risicoklasse wordt steeds vermeld in de laatste versie van de betrokken tak23-fondsenfiche.

  • klasse 1: standaardafwijking tussen 0 en 0,5%
  • klasse 2: standaardafwijking tussen 0,5% en 2%
  • klasse 3: standaardafwijking tussen 2% en 5%
  • klasse 4: standaardafwijking tussen 5% en 10%
  • klasse 5: standaardafwijking tussen 10% en 15%
  • klasse 6: standaardafwijking tussen 15% en 25%
  • klasse 7: standaardafwijking hoger dan 25%.

Wanneer u investeert in een formule interestgarantie of kapitaalgarantie, ontvangt u een gewaarborgd rendement. In de formule kapitaalgarantie is dit gelijk aan 0%. Bij de formule interestgarantie is het gewaarborgd rendement afhankelijk van de ingangsdatum of de datum van storting. Indien de verzekeraar winst maakt, kan hij echter jaarlijks bovenop het gewaarborgd rendement een winstdeelname toekennen. Eens deze is toegekend, is de winstdeelname definitief verworven. Bij de verdeling van de winstdeelname probeert de verzekeraar de opbrengsten fair te verdelen tussen de verschillende contracten. Jaarlijks ontvangt u van ons een overzicht waarop u de toegekende winstdeelname van het vorige jaar kan terugvinden.

Het geannualiseerd rendement van een fonds is het jaarlijks rendement van uw fonds bij een eenmalige investering. Hierbij wordt rekening gehouden met interest op interest. 

Een voorbeeld: Mijn fonds is de afgelopen 10 jaar 50% gestegen. De beginwaarde per unit was € 10. De waarde na 10 jaar is nu € 15. Het geannualiseerd rendement van het fonds is echter geen 5% (50% gedeeld door 10 jaar), maar 4,138%. De wiskundige formule ziet er zo uit: 15 = 10 x 1,04138^10.

De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat u spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam 'premie', zoals bij andere verzekeringscontracten.

Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze u grote zekerheid geeft over uw spaargeld en over wat het u zal opleveren.

Wat krijgt u van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?

  • Ten eerste de premies die u heeft betaald, verminderd met de kosten, eventuele taksen en eventueel de premies voor aanvullende waarborgen.
  • Ten tweede de intresten. De intresten worden door de verzekeraar gewaarborgd en heten dan ook het gewaarborgd rendement. Zij worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat zij het jaar nadien zelf ook interesten opbrengen. Wanneer u het kapitaal opneemt, krijgt u het kapitaal en alle interesten samen.
  • Ten derde de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Deze is niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.

Meer info vindt u ook op www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/de-tak-21-verzekering/spaarverzekering

Voor uw tak 23-levensverzekering betaalt u premies aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal van die premies eerst kosten, belastingen en een eventuele vergoeding voor aanvullende waarborgen aftrekken. Met wat overblijft van uw premie koopt u stukjes (dit zijn 'aandelen' of 'rekeneenheden') van een of meerdere fondsen, waarmee uw tak-23 levensverzekering is verbonden.

De waarde van deze interne fondsen en dus ook van uw tak 23-levensverzekering verandert voortdurend. Dat komt omdat de waarde van de producten waar de fondsen in beleggen voortdurend schommelt. 

De verworven units zijn definitief verworven. Enkel de waarde van een unit kan wijzigen.

De unitwaarde (waarde per stukje) kan u terugvinden op www.ergo.be. Door deze te vermenigvuldigen met het aantal units dat u heeft, kent u de waarde van uw contract (de reserve).

Meer info vindt u ook op www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/tak-23-levensverzekering/verzekeren-en-beleggen

Bij het afsluiten van uw contract heeft u samen met uw adviseur een aantal fondsen gekozen. Hierbij werd rekening gehouden met uw profiel, uw verwachtingen en uw beleggingshorizon. Ondertussen kan één van deze zaken gewijzigd zijn en dan heeft u misschien nood aan een andere fondsenkeuze. Indien u twijfelt of uw product nog past bij uw beleggingsdoelstelling of beleggingshorizon, kan u altijd gebruik  maken van het contactformulier of contact opnemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Een Service Manager helpt u graag bij het kiezen van uw fondsen in functie van uw beleggingsprofiel, uw verwachtingen en uw beleggingshorizon.

De keuze om geld op te nemen onder uw levensverzekeringscontract zal afhangen van de prestaties van uw beleggingen, uw persoonlijke omstandigheden, uw beleggingshorizon, uw profiel en uw spaar- en beleggingsdoelstellingen. Om dit op te volgen ontvangt u van ons jaarlijks een overzicht van uw beleggings- of spaarplan. Mocht u naar aanleiding hiervan een opname willen doen of een wijziging willen aanbrengen in de door u gekozen beleggingen, dan raden we u aan om gebruik te maken van het contactformulier of contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. Een Service Manager helpt u graag verder.

Opgelet: bij contracten waarop u een fiscaal voordeel heeft genoten, is het niet altijd mogelijk om voor de einddatum een opname te doen. Ook kan het zijn dat er hoge fiscale afhoudingen bij vervroegde opname zijn. 

Volgens de zakenkrant de Tijd zijn er in België ongeveer 5.000 fondsen beschikbaar. Een team specialisten bij ERGO heeft voor u een 30-tal fondsen geselecteerd, verspreid over meerdere categorieën (aandelenfondsen Europa, defensief gemengde fondsen, obligatiefondsen …). Het team volgt deze fondsen op en geeft ze een score van 1 (slechtste) tot 5 (beste). Hoe deze score bepaald wordt, kan u terugvinden via www.ergo.be/fondsen. Fondsen die presteren volgens de verwachtingen herkent u aan het symbool C. Het kan zijn dat een fonds op een bepaald moment niet meer voldoet aan de verwachtingen.  Vanaf dan wordt dit fonds diepgaand geanalyseerd. Deze fondsen kan u herkennen aan het symbool G. Indien het resultaat na 6 maanden negatief is, sluiten we dit fonds uit voor extra beleggingen (nieuwe switch naar deze fondsen, spaarplannen blijven echter lopen). Een fonds wordt afgesloten voor nieuwe beleggingen omdat we vinden dat we u een beter alternatief kunnen bieden. Deze fondsen kan u herkennen aan het symbool D.  We raden u dan ook aan om minstens éénmaal per jaar onze website te bezoeken om de score van uw fonds(en) te bekijken. 

Indien u merkt dat uw fonds niet meer aan uw en/of onze wensen voldoet, kan u via een switch dit fonds vervangen. Indien u kiest voor fondsen met een hogere risicoklasse, vragen we u wel om uw profiel te laten herbepalen Dit kan via ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. U wordt met een Service Manager verbonden die u graag verder helpt.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit