FATCA staat voor 'Foreign Account Tax Compliance Act' en is een Amerikaanse wet die van toepassing is op alle financiële instellingen wereldwijd. 

FATCA verplicht alle financiële instellingen (banken, verzekeraars, etc.) om informatie te verschaffen over alle betalingen die gedaan werden aan individuen of rechtspersonen via rekeningen of contracten, zoals verzekeringspolissen.

Waarom werd deze wet in het leven geroepen?

De wetgeving heeft als doel het tegengaan van belastingontwijking door Amerikaanse belastingplichtigen en voorziet in een jaarlijkse rapportering aan de Amerikaanse belastingsdienst (Internal Revenue Service of kortweg IRS).

Op wie is deze wet van toepassing? 

FATCA heeft betrekking op Amerikaanse belastingplichtigen. Hieronder worden zowel staatsburgers als inwoners van de Verenigde Staten verstaan. Deze wetgeving verplicht financiële instellingen jaarlijks een aantal gegevens betreffende deze personen over te maken aan de IRS. Daarnaast zal deze rapportering betrekking hebben op de levensverzekeringen van Amerikaanse rechtspersonen en van rechtspersonen of vermogensrechtelijke structuren waarvan Amerikaanse belastingplichtigen economisch eigenaar zijn.

De toepassing van FATCA vindt in heel wat landen plaats in het kader van intergouvernementele akkoorden (IGA's). Dit soort akkoorden moet de rapportering aan de nationale overheid van bank- en fiscale gegevens en de uitwisseling ervan tussen landen mogelijk en verplicht maken.  België heeft in 2014 een IGA ondertekend en heeft zich bijgevolg ook verbonden FATCA wettelijk verplicht te maken in de Belgische wetgeving.

Heeft FATCA gevolgen voor de klanten van ERGO Insurance nv? 

ERGO Insurance nv contacteert nieuwe individuele klanten van zodra blijkt dat hun dossier één of meerdere elementen bevat waaruit kan worden afgeleid dat zij binnen het toepassingsgebied van deze wet vallen.

Dossiers van rechtspersonen die sinds 1 januari 2015 nieuwe klant geworden zijn van ERGO Insurance nv worden onderzocht, evenals de dossiers van reeds bestaande klanten. 

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds volgende begrippenlijst en FAQ’s raadplegen of Compliance contacteren via  compliance@ergo.be

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord