Wijziging aan mijn contract

Bij dit soort contract kan u geen aanvullende dekkingen onderschrijven. Wel kunnen ze worden aangepast in functie van uw nieuw beroepsrisico of worden geschrapt.

Daarvoor kan u contact opnemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Opgelet: het is niet mogelijk om aanvullende dekkingen opnieuw te onderschrijven als ze eenmaal geschrapt zijn. 

Geen enkele aanvullende dekking kan worden onderschreven in het kader van een contract van het type LIR 111 Bis. 

In alle andere gevallen kan u de wijziging van de aanvullende dekkingen aanvragen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Bij een uitbreiding van de dekkingen kan u gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen en/of medische onderzoeken te ondergaan. Indien een verhoging van de rente voor arbeidsongeschiktheid wordt aangevraagd, zal tevens een nieuw bewijs van inkomsten moeten worden voorgelegd. 

Een wijziging van uw beleggingsstrategie is mogelijk en hangt af van uw beleggersprofiel. 

U kan beslissen om de beleggingsstrategie te wijzigen voor de reeds opgebouwde reserve of enkel voor de toekomstige stortingen. U kan beslissen om uw investering in tak 21 of tak 23 te verhogen of te verlagen, of om te opteren voor andere fondsen van tak 23. 

De administratiekosten verbonden aan de eerste wijziging van de beleggingsregel (of switch) tijdens een kalenderjaar bedragen € 40 (geïndexeerd, refererentie-index van 1/01/2010). Vanaf de tweede wijziging tijdens eenzelfde kalenderjaar bedragen de kosten € 80.

Om uw beleggersprofiel en de verschillende mogelijke oplossingen te kennen, vragen we u contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Een wijziging van uw beleggingsstrategie is mogelijk: de belegging in tak 21 blijft ongewijzigd en u kan opteren voor andere fondsen in tak 23. 

U kan beslissen om de beleggingsstrategie te wijzigen voor de reeds opgebouwde reserve of enkel voor de toekomstige stortingen. De eerste wijziging van de beleggingsregel (of switch) tijdens een kalenderjaar is gratis. Vanaf de tweede wijziging tijdens eenzelfde kalenderjaar bedragen de kosten € 40. 

Om uw beleggersprofiel en de verschillende mogelijke oplossingen te kennen, vragen we u contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Een wijziging van uw beleggingsstrategie is afhankelijk van uw beleggersprofiel. 

U kan beslissen om de beleggingsstrategie te wijzigen voor de reeds opgebouwde reserve of enkel voor de toekomstige stortingen. De risicoklasse van de fondsen kan geraadpleegd worden op de fondsenpagina; de risicoklasse van de gekozen fondsen moet overeenstemmen met uw beleggersprofiel.

De mogelijkheden in pensioensparen zijn wel beperkt, dit omwille van fiscale redenen. Om uw beleggersprofiel en de verschillende mogelijke oplossingen te kennen, vragen we u contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Een wijziging van begunstigden kan enkel worden doorgevoerd aan de hand van een gedateerd en ondertekend schrijven, gericht aan ERGO Insurance, ter attentie van Changes, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.

U kan een adreswijziging doorgeven aan de hand van een gedateerd en ondertekend schrijven naar hetzelfde adres, of via e-mail naar changes@ergo.be of nog door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Voor elke wijziging verzoeken we u om uw contractnummer, naam, voornaam en adres te vermelden.

Voor de andere wijzigingen die betrekking hebben op de kenmerken van het contract, gelieve contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

We hebben een gedateerd en door u ondertekend schrijven nodig om deze wijzigingen door te voeren. In het geval van pensioensparen of langetermijnsparen kan de keuze van de begunstigden beperkt worden door de voorwaarden om van het fiscaal voordeel te blijven genieten: de begunstigde bij leven moet dezelfde persoon zijn als de verzekeringnemer en de verzekerde, en de eerste begunstigde(n) bij overlijden moet(en) gekozen worden uit verwanten in eerste of tweede graad van de verzekeringnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. 

U kan gebruikmaken van de standaardkaart voor de wijziging van begunstigde die u kreeg bij uw contract of u kan uw aanvraag formuleren in een eigen brief. Gelieve steeds het polisnummer te vermelden, alsook uw verwantschap met de nieuwe begunstigde. 

U aanvraag kan verstuurd worden per post aan:
ERGO Insurance
ter attentie van Changes
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel 

Om de periodiciteit van uw contract te wijzigen, kan u een ingevulde en ondertekende aanvraag verzenden naar changes@ergo.be of per post naar volgend adres: 
ERGO Insurance
ter attentie van Changes,
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

Opgelet: als u opteert voor een maandelijkse storting, is een domiciliëring verplicht. In dat geval verzoeken we u om ons tevens een SEPA-mandaat (domiciliëring) te bezorgen. Dit vindt u in de rubriek 'documenten'.

Een wijziging van de periodiciteit kan eveneens een impact hebben op de kosten voor de aanvullende dekkingen.

Om de periodiciteit van uw contract te wijzigen, kan u een ingevulde en ondertekende aanvraag verzenden naar changes@ergo.be of per post naar volgend adres: 
ERGO Insurance
ter attentie van Changes,
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

Opgelet: een wijziging van de periodiciteit kan eveneens een impact hebben op de kosten voor de aanvullende dekkingen. 

Indien u de dekkingen van uw contract wenst te vergelijken met uw nieuwe financiële en/of professionele toestand, vragen we u om contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Bij wijziging van uw professioneel statuut, uw beroep of uw inkomensniveau verzoeken we u ons daarover te informeren. 

U kan dat doen via e-mail naar teleservice@ergo.be, met vermelding van uw naam, voornaam en polisnummer, en met een kopie van de loonfiches van de nieuwe werkgever, evenals een kopie (recto-verso) van uw identiteitskaart.

We zullen dan nagaan of de dekking van de maandelijkse rente voor arbeidsongeschiktheid nog strookt met uw situatie. 

Ja, u kan uw premie verhogen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. We doen samen een analyse van uw behoeften en beleggersprofiel.

De verhoging kan evenwel beperkt worden tot een fiscaal plafond in het kader van pensioensparen. U kan steeds een bijkomende storting doen: 

  • sparen zonder fiscaal voordeel, met periodieke stortingen of iSave Free Invest : een bijkomende storting is mogelijk vanaf € 500. Het volstaat om het gewenste bedrag te storten op de rekening van ERGO met gebruik van de gestructureerde mededeling die u vindt op uw persoonlijk certificaat (contract) van het type 7xx/xxxx/xxxxx. 
  • sparen met fiscaal voordeel: een bijkomende storting is mogelijk (doorgaans vanaf € 35). U kan uw contractnummer gebruiken als mededeling (63xxxxxxx/R-xx), gevolgd door 'bijkomende storting'. ERGO zal erop toezien dat het totaal van de gestorte bedragen binnen hetzelfde jaar het fiscaal plafond van het pensioenspaarplan niet overschrijdt.

Ja, u kan uw premie verhogen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Bij een verhoging kunnen we u eveneens een medische vragenlijst vragen.  

De medische formaliteiten zijn niet nodig indien uw spaarplan geen aanvullende dekkingen omvat (natuurlijk overlijden, overlijden door ongeval of arbeidsongeschiktheid).

Ja, u kan uw premie verhogen door contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. 

Bij een verhoging kunnen we u eveneens een medische vragenlijst vragen.  

De medische formaliteiten zijn niet nodig indien uw spaarplan geen aanvullende dekkingen omvat (natuurlijk overlijden, overlijden door ongeval of arbeidsongeschiktheid).

Indien u verhuist, kan u ons uw nieuw adres doorgeven via info@ergo.be (met vermelding van uw naam, voornaam, adres en polisnummer), via telefoon op het nummer +32 (0)2 535 58 88 of per post (met vermelding van uw naam, voornaam, adres en polisnummer).

Welke wijzigingen mogelijk zijn, hangt af van het contracttype en de beoogde wijziging. 

U vindt de diverse mogelijkheden in de antwoorden met betrekking tot het type wijziging en het type contract. Als u echter niet het antwoord vindt op uw vraag, aarzel dan niet contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.

Neen, de wetgever heeft voorzien in het stimuleren van de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal door een gunstig fiscaal regime. Elke opname uit een pensioenspaarcontract wordt dan ook bekeken als een verbreking van de voorwaarden om te genieten van dit gunstregime. Daarom wordt bij een opname het fiscaal voordeel ongedaan gemaakt (door een inhouding op het bedrag dat wordt opgenomen).

Deze beslissing is het gevolg van de toepassing van de fiscale wetgeving welke bepaalt dat elke opname van een voorschot op een spaarverzekering aanleiding geeft tot een onmiddellijke belastingheffing.

Een voorschot wordt namelijk beschouwd als een vervroegde afkoop met een onmiddellijke belastingheffing van 34 % tot gevolg.

Gelieve contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88.  

U zal in contact worden gebracht met een Service Manager om de nodige wijzingen door te voeren. 

Het bedrag dat u mag investeren in uw IPT is afhankelijk van de 80%-regel. Om deze voor u te kunnen berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig. Is uw bezoldiging aangepast sinds de laatste controle van de 80%-regel? Heeft u nog bijkomende 2de pijlerplannen afgesloten sinds de laatste controle. 

Om deze gegevens samen met u te controleren, vragen wij u het contactformulier in te vullen of contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. U wordt met een Service Manager verbonden om uw situatie te analyseren en samen een oplossing te vinden. Indien nodig zal de Service Manager een afspraak met u inplannen.

Het bedrag dat u mag investeren in uw IPT is afhankelijk van de 80%-regel. Om deze voor u te kunnen berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig. Is uw bezoldiging aangepast sinds de laatste controle van de 80%-regel? Heeft u nog bijkomende 2de pijlerplannen afgesloten sinds de laatste controle? 

Om deze gegevens samen met u te controleren, vragen wij u het contactformulier in te vullen of contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88. U wordt met een Service Manager verbonden om uw situatie te analyseren en samen een oplossing te vinden. Indien nodig zal de Service Manager een afspraak met u inplannen.

Dit kan enkel voor een contract iSave Pro VAPZ of iSave+Pension (VAPZ of IPT). 

Het voorschot moet dienen voor een privé-investering in een onroerend goed binnen de EER. Een voorschot voor een doel van andere aard is niet toegelaten voor de datum van uw effectieve pensionering. Gelieve contact op te nemen met ons Contact Center op het nummer +32 (0)2 535 58 88 om te zien of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog het bedrag van het voorschot kan zijn. 

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord